Biyoistatistik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Anabilim dalımızda 1 profesör, 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 4 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Doktora programı kapsamında zorunlu ve seçmeli olarak; "Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği, Kliniksel Deneme Metodları ve Analizi, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Multivariate Analizi I, Biyolojik Assay, İleri Medikal İnformatik, Örnekleme, Kategorik Veri Analizi, Yaşam "Survival" Analizi ve Uygulamaları, Zaman Serileri Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Tıbbi Bir Makalenin Yazılması ve Eleştirel Olarak Okunması, Epidemiyolojinin İlkeleri, Tanı Testlerini Değerlendirmede Kullanılan İleri İstatistiksel Yöntemler, Biyoistatistikte Bayesçi Yaklaşım, Sosyal Eşitsizlik ve İstatistiksel Modelleme, Kontrollü Kliniksel Denemelerin Meta Analizleri, Sağlık Alanında Şekil ve Görüntü Analizinde İstatistiksel Yaklaşımlar, Sağlık Alanında Veri Madenciliği, İleri Epidemiyoloji, Halk Sağlığı Temel İlkeleri, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Yapısal Eşitlik Modelleri, Yapısal Eşitlik Modelleri, Karma Araştırma Yöntemleri ve Analizleri, Psikometrik Ölçek Geliştirme ve Geçerlilik Güvenilirlik Analizleri, İleri Benzetim Teknikleri, Genetik Epidemiyoloji ve İleri İstatistiksel Yöntemler" dersleri verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program, öğrencilere biyoistatistik alanında bilimsel bir araştırmanın tüm basamaklarını yürütebilmek ve sağlık alanında yapılan araştırmalara biyoistatistik danışmanlık yapabilmek üzere bilgi ve beceri kazanmaları konusunda teorik ve uygulamalı doktora düzeyinde eğitim sağlamaktadır. Anabilim dalında, lisans üstü öğrencilerin serbest çalışabilmeleri için tahsis edilmiş çalışma odası ve istatistiksel paket programları içeren donanımlı bilgisayarlı laboratuvarı, biyoistatistik kitap ve kaynakları ile donanımlı kütüphane bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GÜLŞAH SEYDAOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GÜLŞAH SEYDAOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ARSLAN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Biyoistatistik doktora programında amaç, bilim alanı ile ilgili mevcut ileri analizleri yapabilen ve bu ileri analizlerin yetersiz olduğu durumlarda probleme dayalı çözüm yolları geliştirebilen, istatistiksel analizler için farklı istatistik paket programlar kullanabilen ve hazır paket programların içermediği güncel analiz yöntemlerini teorik bilgilerini kullanarak bilgisayar ortamında programlayabilen, gerek bilim alanında gerekse sağlık alanındaki diğer araştırmacılarla yapılan bilimsel çalışmalarda sözlü, yazılı iletişim becerilerini ve alan yetkinliğini etkili bir şekilde kullanarak danışmanlık yapabilen bireyler yetiştirmektir.

Hedef

Ulusal ve uluslararası düzeyde biyoistatistiksel danışmanlık hizmeti verebilecek, gerek biyoistatistik alanında gerekse multidisipliner olarak sağlıkla ilişkili branşlar ile yapılan çalışmaları ve projeleri planlayabilecek ve ortak olarak yürütebilecek bilim doktoru yetiştirmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Biyoistatistik yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Biyoistatistik Doktora derecesi kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları