Temel İslam Bilimleri

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Programın amacı, öğrencilerin din hizmetlerini etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda bilimsel araştırma yapmalarını sağlamaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İslam düşünce tarihinde tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, İslam mezhepleri ve İslam hukuku alanında ortaya çıkan ekollerin doğuşu, teşekkül süreci, temel görüşleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. NASİ ASLAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FATMANUR ALİBEKİROĞLU

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL DÖNER

Staj Koordinatörü

Serkan ÇELİKAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. MUSTAFA HAYTA

Amaç

İslami bilimler sahasında temel kaynakları okuyup anlayacak, bunlardan doğru ve sağlıklı bilgiler üretebilecek ve bunları sistematik bir tarzda ilgililere ulaştırabilecek bilim etiğine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef

Temel İslami kaynakları okuyup anlama, bu kaynaklardaki bilgileri doğru ve sağlıklı şekilde değerlendirme, elde edilen bilgileri yazılı ve sözlü tarzda sistematik şekilde ifade edebilme ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bunları kullanabilme becerisi kazandırmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Temel İslam Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora tezini savunmak ve jüriden kabul almak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Meslek edindirmeye yönelik bir program değildir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal Programı mevcut değildir.

İstihdam Olanakları

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ilahiyat lisans mezunlarının istihdam alanlarına ek olarak akademik kurumlarda uygun unvanlada çalışabilir.