Maden Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1990 yılında kurulan Maden Mühendisliği Bölümü 1991 yılından itibaren öğrenci alarak lisans faaliyetlerine başlamıştır. 1992 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı olarak Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Doktora programı 1997 yılında açılarak Yüksek Lisans derecesi almış kişilerden belirli kriterleri sağlayan öğrencilerin alınmasıyla eğitim verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Doktora programına dâhil olan yüksek lisans mezunları kazandıkları deneyim ve bilgi birikimleriyle maden sektöründe çözüm odaklı çalışmalar yapabilecek seviyeye gelmektedir. Ulusal ve uluslararası çalışma gruplarıyla koordineli olarak disiplinler arası çalışma olanağı elde etmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AHMET DAĞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÜRÜNVEREN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ÖZEN KILIÇ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MAHMUT ALTINER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi İlknur EROL

Amaç

Doktora programının amacı; alanında gerekli en üst düzey bilgiye sahip ve maden mühendisliği ile ilgili problemleri çözebilen; bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma için gerekli yeteneklere sahip olan; özgün bir araştırma sürecini tasarlayabilen, uygulayabilen, sonuçlandırabilen ve yönetebilen; akademik çalışmalarının sonuçlarını saygın akademik ortamlarda yayınlayabilen; bilimsel tarafsızlık-etik sorumluluk bilincine sahip olan; toplum ve çevre değerlerine duyarlı nitelikli maden mühendisleri yetiştirmektir.

Hedef

Doktora programının hedefi öğrencileri yüksek, uluslararası standartlarda bağımsız araştırma yapabilecek şekilde yetiştirmektir. Programda, temel madencilik teorileri ile çeşitli alanlardaki uygulamalar sunulmaktadır. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Maden Doktora Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçim yapma imkânına sahiptir.

Kayıt Kabul Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, ALES den en az 55 puan, YDS sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Maden Mühendisliği Doktora Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlar Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

Staj

Bu programda staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda değişim programları yoktur.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, başta kömür ve metal madenlerinde olmak üzere her türlü maden işletmelerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, çimento sanayinde, çeşitli ulaşım tünellerinin açılmasında, taş-mermer ocak ve fabrikalarında, kum ve çakıl ocaklarında ve seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın ayrıca, madencilik alanında gelişmiş ülkelerde de iş bulmaları söz konusudur.