Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme (Tezsiz) (II. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2000 yılında İ.İ.B.F. bünyesinde kurulmuş olup Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme tezsiz yüksek lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında disiplinler arası bir anlayışla kurulmuştur. Bu disiplinlerarası anlayışa uygun olarak tezsiz yüksek lisans programımız, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve iktisat alanlarından çeşitli dersler içeren bir eğitim vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisansüstü eğitimlerini yurtdışındaki sayılı üniversitelerde tamamlamış olan akademik kadrosuyla Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, ülkemizdeki diğer uluslararası ilişkiler bölümlerinden kendini farklı kılmaktadır. Karşılıklı etkileşime dayalı eğitim anlayışına sahip olan bölümümüzde dersler; sadece öğretim üyelerinin ders anlattığı ve öğrencilerin dinlediği bir biçimde değil, öğrencileri iş hayatına hazırlamaya yönelik olarak bireysel veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmaya yönelik sunum, münazara ve ödevler gibi tekniklerle işlenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MARELLA BODUR ÜN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

Amaç

Programın temel amacı, öğrencileri uluslararası ilişkiler ve küreselleşme alanında bilgilendirmek; araştırmada yaratıcılıkta ve girişimde sürekli yenilik yaratarak anabilim dalı öğrencilerinin ve akademik kadronun başarılarını en üst seviyeye ulaştırıp araştırma yönetiminde istenen seviyelere ulaşmaktır.

Hedef

Programın temel hedefi, öğrencilerin profesyonel hayata yönelik isteklerini gerçekleştirebilmeleri için farklı, açık fikirli, sorgulayan, düşünmeye teşvik edici, katılımcı ve kapsayıcı bir eğitim programı yaratmaktır. Kendini araştırmaya, ve geliştirmeye adamış dinamik bir öğrenci profili oluşturarak öğrencilerin mezun olduktan sonraki hayatlarına akademik ve profesyonel desteği sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

4 yıllık fakülte mezunu olmak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, Dönem projesi hariç 30 kredi ve 60 AKTS'yi en fazla 3 dönemde sağlamak ve Çukurova Üniversitesi yüksek lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda tezsiz yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında tezli Yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Zorunlu staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Zorunlu uygulamalı ders yoktur

İş Yeri Eğitimi

Zorunlu iş eğitimi yoktur

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız çeşitli bakanlıklar, kamu kuruluşları, uluslararası örgütler, üniversiteler, özel şirketler, araştırma enstitüleri, uluslararası özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir.