Otomotiv Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

2008 yılında kurulan Otomotiv Mühendisliği lisans bölümümüzün ardından Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 24.08.2016 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile uygun bulunarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Eğitim-öğretimin başarı ile sürdürülmesi için bazı derslerimiz uzmanlık durumlarına göre Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Otomotiv Mühendisliği Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Doktora programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurulun gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve kredi yüküne dâhil değildir. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi de ilgili enstitü kurul kararına bağlı olarak kredi yüküne dâhil edilmeyebilir ve yüksek lisans aşamasında alınmadı ise doktora aşamasında alınır. Derslerin en çok ikisi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ALİ KESKİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK YILDIZHAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TAYFUN ÖZGÜR

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MUSTAFA ATAKAN AKAR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK YILDIZHAN

Amaç

Ülkemizin endüstriyel ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda, otomotiv alanında evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış, disiplinler arası ortaklaşa çalışabilen, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde, uluslararası iletişime, bilgi kaynaklarına ulaşıma ve uluslararası yetkinliğe sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına sahip, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası teknoloji üretimine katkı sağlayan mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Otomotiv alanındaki bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, ihtiyaçlar doğrultusunda kendini devamlı yenileyen, çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan ve uygulayan, ülkemizde ve dünyada saygın, mezunları tercih edilen ve aranan, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, sektördeki paydaşlarının ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir ana bilim dalı olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Otomotiv Mühendisliği Doktora programına kayıt olabilmek için üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'nde güz ve bahar dönemi başvuru dönemlerinde kılavuzda belirtilen alanlardan lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak (lisans mezunu olanların lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir), ÖSYM tarafından yapılan akademik lisansüstü eğitim sınavından en az 55 (sayısal puan) almak (veya eşdeğer bir sınavdan) ve ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan almak (veya eş değer bir sınavdan) gerekmektedir. Lisans üzerine doktora programına başvuru yapmak için ALES puanının en az 80 sayısal puan olması gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Otomotiv Mühendisliği Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydı ile en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Program kapsamında mezun olan öğrenciler doktora derecesine sahip olmaktadır.

Staj

Doktora eğitimi kapsamında staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Doktora eğitimi kapsamında uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Doktora eğitimi kapsamında işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Mevlana ve Farabi programları kapsamında uluslararası ve ulusal değişim programlarına başvuru imkanları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Doktora programı mezunlarının otomotiv endüstrisinde, petrol rafinerilerinde, savunma sanayinde, makine ve otomotiv firmalarının Ar-Ge merkezlerinde, satış ve pazarlama ile homologasyon birimlerinde çalışma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitelerde akademisyen, devlet veya özel araştırma kurumlarında uzman personel olarak istihdam olabilmektedirler.