Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Program, 1998 yılından beri Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği ve son olarak Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı adı ile öğretim vermektedir. İkinci öğretime ise, 2001 yılından bu yana öğrenci alınmaktadır. Öğrenim süresi 2 yıldır. Her yıl programa 130 öğrenci (65 örgün ve 65 ikinci öğretim) alınmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı verebilecek her türlü mesleki bilgiyle donatılmış ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. ÜNAL BALCI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ÜNAL BALCI

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. HAYRİYE GÜNGÖR

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. HAYRİYE GÜNGÖR

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. HAYRİYE GÜNGÖR

Amaç

Kamu ve özel teşebbüslerin tüm kademelerinde yer alan yöneticilere yönetim desteğini verecek, Firmaların amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında yardımcı olacak, Ofis yönetimi işlemlerini yürütecek, Çeşitli büro araç ve gereçlerinin teknik ve bilimsel yöntemlerle insan-makine etkileşimi, hareket etüdü, iş etüdü kavram bilgisi ile bütünleştirerek verimli kullanımını sağlayacak, Çalışma arkadaşları ile bu bilgisini paylaşacak, Ofis içi-dışı iletişimi sağlayacak, Büro yönetimi konusundaki birikimlerini yetkisi dâhilinde sorumlulukları ile birleştirerek karar alma noktasında kullanacak, Toplantı, seyahat, randevu organizasyonlarını yürütecek, yöneticisinin yönetim faaliyetleri ile ilgili her türlü işlerinden sorumlu, yönetim kadrosunda yeri bulunan Yönetici Asistanlarını yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Hedef

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu ise; temsil ettiği işyerinin her şeyinden sorumlu olacak, yöneticisini aratmayacak bir donanıma sahip olan, küreselleşen ve büyük ölçüde dijitalleşmeye bağlı olarak değişip gelişen dünyada kendisini yenileyen, bilişim teknolojilerinin takipçisi ve uygulayıcısı, kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlayacak, Çağdaş Büro Yönetimi konusunda bilgili ve bildiklerini uygulayabilen yönetici asistanlarının önemini ve vazgeçilmezliğini daha da arttırmak, programın dünya standartlarına olan uyumu ile yenileşmesini sağlamaktır. Ayrıca program, çağın gerekleri çerçevesinde sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alaninda Önlisans Diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına girerek fakültelerin Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümlerine geçebilmektedirler.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Kamu kurumları ve özel sektörde öğrenciler stajlarını yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında Bilgisayar Büro Programları, Etkili ve Güzel Konuşma, Muhasebe, Dosyalama ve Arşivleme, Teknoloji Kullanımı, Bilgisayar Muhasebe Yazılımları gibi uygulama içeren dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Program mezunu kamu ve özel sektörde yönetici asistanı ve büro yöneticisi olarak istihdam edilebilmektedir.