Matematik Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu doktora programının amacı, öğrencilere ilköğretim matematik eğitimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda, öğrencilerden, ilköğretim matematik eğitimi alanına yenilik getiren bilimsel yöntem geliştirebilmeleri ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmeleri, literatürde var olan çalışmaların analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmeleri beklenmektedir. Doktora programı en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Öğrencinin veya danışmanın talebi ile öğrencilere ilave dersler alabilir. Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve kredi yüküne dâhil değildir. Derslerin en çok ikisi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden de seçilebilir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Matematik eğitimi kapsamında öğrencinin ilgi alanına göre matematik öğretmenliği alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. PERİHAN ARTUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. AYTEN PINAR BAL

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. AYTEN PINAR BAL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Amaç

Doktora programının amacı, bilgi birikiminin hızla arttığı günümüzde matematik öğretmenlerinin kendini geliştirmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca bu programının amacı, matematik eğitiminin farklı alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef

Matematik eğitimi bölümü doktora programının hedefi, matematik eğitiminin farklı alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Doktor unvanı kazanır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 7 ders (21yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir. Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora sonrası programlarına başvurabilirler.

Staj

Program kapsamında staj dersi yoktur.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus öğrenim hareketliliğinde bütün değişimler, Çukurova Üniversitesi ile Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi üniversiteler arasında imzalanmış geçerli ikili anlaşmalar kapsamında yürütülmektedir.

İstihdam Olanakları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı doktora programı, mezunlarının akademik çalışmalarına devam etmesi ve alandaki akademisyen ihtiyacını karşılayabilecek bireyler olarak yetişmesini hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra mezun öğrenciler; bakanlıklar, müsteşarlıklar ve diğer kamu kuruluşlarında üst düzey pozisyonlarda da çalışma olanaklarına sahiptirler.