Arkeoloji

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Arkeoloji Lisans programının amacı insan toplumlarının tarihini, kültürünü, dilini, sanatını, edebiyatını, dini inanç sistemlerini, gelenek ve göreneklerini, düşünce yapısını ve onlardan günümüze kalan eserleri bilimsel araştırma ve yöntemleriyle inceleyen bir disiplinler grubudur. Arkeoloji eski insanları, eski medeniyet ve kültürleri, eski kültürlerin birbiriyle ilişkileri ve etkileşimleri çok yönlü olarak irdeleyen bir disiplinler alanı olarak teorik ve uygulamalı çalışmalarla çok boyutlu olarak ele almaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar bir toplumun aynı coğrafyada yaşamış geçmiş kültürlerle olan ilişkisi ve etkileşimleri ve gelecek kuşakları arasında iletişimi sağlar; geçmişi bugüne, bugünü yarına taşıyarak kültürel zenginlik yaratır. İnsan toplumlarının sosyal ve kültürel yapısı teorik çalışmaların yanı sıra beşeri bilimlere uygun araştırma yöntem ve teknikleri çerçevesinde kazılar, yüzey araştırmaları, bilgi-belge yönetimi, derleme, arşiv çalışmaları, gözlem, eski metinlerin çözümlenmeleri şeklinde çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar eski insan toplumlarının sosyal, kültürel ve tarihsel yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlamakta ve evrensel anlamda bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Arkeoloji lisans programının amacı Arkeolojinin temel ilke ve kuramlarına hakim, bilimsel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, eski kültür ve uygarlıkları ve bu uygarlıklardan günümüze kalan kalıntı ve eserleri inceleyebilen ve çözümleyebilen mezunlar yetiştirmek ve mezunlarımıza bu ilkeler doğrultusunda üniversiteler, araştırma merkezleri, müzeler, koruma kurulları, belediyelerin kudeb bölümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gibi kamu alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. ELİF GENÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FİKRET FATİH GÜLŞEN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. CHRISTOPHER MEDWIN EDENS

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. KAZIM SERDAR GİRGİNER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi FİKRET FATİH GÜLŞEN

Amaç

Programin amaci, tarih öncesi çağlardan günümüze uygarlıkların gelişimini ve günümüze kadar geçirdikleri evreleri bilimsel olarak değerlendirebilen, tarihi çevreye ve kültürel mirasa sahip çıkan, edindiği bilgileri toplumda kültürel mirasın korunması bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için kullanabilen, arkeolojide hızla gelişen yeni bilimsel ve teknolojik yöntemleri uygulayabilen, araştırmacı, gelişime açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Arkeoloji Programının öğretim amaçları ÖA1. Öğrencilere arkeolojinin temel bilgilerini ve ileri düzey uygulamalı bilgilerini kazandırmaktır. ÖA2. Bilimsel inceleme ve araştırma yapmak için mesleki yeterlilik düzeyine ulaştırmaktır. ÖA3. Tarih öncesinden günümüze uygarlıkların gelişimini ve günümüze kadar geçirdikleri aşamaları bilimsel yöntemlerle değerlendirebilen arkeologlar yetiştirmektir. ÖA4. Arkeolojide hızla gelişen yeni bilimsel ve teknolojik yöntemleri öğretmektir. ÖA5. Öğrencilere Kültürel mirasla ilgili teorik ve uygulamalı alanlarda (kazı ve yüzey araştırmaları, laboratuvar çalışmalarına) hizmet verebilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. ÖA6. Araştırmacı, gelişmeye açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. ÖA7. Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. ÖA8. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. ÖA9. Kültürel mirasın korunması ve eski eserlerin muhafazası konusunda temel bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmaktır.

Hedef

Programin Hedefi Arkeoloji bölümünden nitelikli öğrenciler mezun etmek için 4 yıllık eğitim süresi içerisinde öğrencilere çizim, fotoğraf, projeksiyon ve bilgisayar gibi yardımcı malzemelerle desteklenen görsel teorik derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik seminer, panel, konferans, inceleme ve araştırma gezileri gibi katılımcı eğitim çalışmaları ile arkeoloji bilim dalının gereği olan arazi faaliyetleri ve kazı çalışmaları gibi pratik uygulamalar yaparak, yüzey araştırmaları ve müze çalışmaları ile kazılara katılmalarını ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizi çağdaş bilgilerle donatılmış bir şekilde nitelikli çalışma ve araştırmalarla geleceğe hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılımlarını sağlayarak mezunlarımızın ülkemizin sahip olduğu kültür varlıklarını bilimsel metotlarla gün ışığına çıkartabilecek ve aynı zamanda bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen yetkin arkeologlar olarak yetişmesini sağlamak da bölümümüzün hedefleri arasında yer almaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Arkeoloji bölümünün 4 yıllık ders programında okutulan toplam 240 AKTS ders yükününen ve en az 2.00 GNO’ya sahip olan öğrenciler, kazı stajı dersi ve bitirme ödevi ile birlikte tüm derslerini başarı ile tamamlamaları durumunda öğrenci derecesini kazanır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Arkeoloji lisans diploması derecesi verilir ve bu kişiler arkeolog ünvanı alır

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü eğitim yapabilirler.

Staj

Öğrencilerimiz eğitim öğretim sürelerinin 6. yarıyılından sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden onaylı bilimsel arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında ekip üyesi olarak ve çeşitli sorumluluklar alarak toplam 30 gün staj çalışmalarını yaparlar.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

YÖK tarafından da tanınan bu eğitim modeli üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yan Dal, Ortak Proğram olanakları üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

İstihdam Olanakları

Üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, müzelerde, koruma kurullarınde, belediyelerin kudeb bölümlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında istihdam sağlanmaktadır.