Tarla Bitkileri

Lisans Programı - Ziraat Fakültesi


Temel Bilgiler

Tarla Bitkileri Bölümü; Endüstri bitkileri, Tahıllar, Yem Bitkileri, Çayır-Mera ve Yemeklik Baklagiller konularında Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetleri sürdürmektedir. Tarla Bitkileri Bölümünde 9 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere 13 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Eğitim-Öğretim Alt-Programının temel amacı; öğrencileri tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konusunda güncel bilgi ile donatmak ve bu bilgileri uygulamaya aktarma yeteneği kazandırmaktır. Bölümün araştırma amacı ise; tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında bölge ve ülke çiftçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını uygulayıcılara aktarmaktır. Bölüm, Eğitim-Öğretim ve Araştırma amacıyla kullanılan 25 ha'lık bir araştırma alanına sahiptir. Ayrıca, bölümde bitki analiz, sitoloji, biyoteknoloji, fizyoloji ve tıbbı ve aromatik bitkiler analiz laboratuvarları bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümü, CIMMYT, ICARDA,CIEAM, VOLKANI CENTER, FAO, Hohenheim Universitesi ve Hebrew Üniversiteleri ile işbirliği içerisindedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Tarla Bitkileri Bölümü, öğrencilerine verdiği lisans dersleri ve yaptırdığı tez çalışmaları ile teorik bilgi üretimi yanında, uygulamaya yönelik pratik bilgi üretim çalışmaları yapmayı görev edinmiştir. Özellikle, bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilecek tarla bitkileri ve bu bitkilerin yetiştirme teknikleri konusunda uygulamalı araştırmalar yapılması, bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin üreticilere ulaştırılmasına öncülük edilmesi, ıslah ettiği üstün verimli ve kaliteli tarla bitkileri çeşitler ile üretim artışı bu görevin ana hedefleri arasındadır. Araştırma, uygulama ve eğitimi bütünleştiren bir ortam içerisinde, hayat boyu öğrenme ve hizmet verme konularında özgün meslek anlayışı geliştirerek, genelde tarım özelde tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında, topluma hizmet edecek sorumlu ve çevreye duyarlı, aldığı eğitimini alanında pratik olarak kullanabilen ve uygulayabilen, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilecek bilgi, donanım, yetenek ve beceriye sahip, iyi eğitimli ziraat mühendislerinin yetiştirilmesidir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi AYBEGÜN TON

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Recep İrfan NAZLI

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Cemal KURT

Amaç

Araştırma, uygulama ve eğitimi bütünleştiren bir ortam içerisinde, hayat boyu öğrenme ve hizmet verme konularında özgün meslek anlayışı geliştirerek, genelde tarım özelde tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında, topluma hizmet edecek sorumlu ve çevreye duyarlı, aldığı eğitimini alanında pratik olarak kullanabilen ve uygulayabilen, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilecek bilgi, donanım, yetenek ve beceriye sahip, iyi eğitimli ziraat mühendislerinin yetiştirilmesidir.

Hedef

Tarla Bitkileri Bölümü, öğrencilerine verdiği lisans dersleri ve yaptırdığı tez çalışmaları ile teorik bilgi üretimi yanında, uygulamaya yönelik pratik bilgi üretim çalışmaları yapmayı görev edinmiştir. Özellikle, bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilecek tarla bitkileri ve bu bitkilerin yetiştirme teknikleri konusunda uygulamalı araştırmalar yapılması, bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin üreticilere ulaştırılmasına öncülük edilmesi, ıslah ettiği üstün verimli ve kaliteli tarla bitkileri çeşitleri ile üretim artışı bu görevin ana hedefleri arasındadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan ögrencilere Ziraat Mühendisliği lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim-öğretim süresi 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

40 İş Günü Tarla Bitkileri Bölümü, Araştırma Enstitüleri ve Özel Firmalar

Uygulamalı Ders

Öğrenciler AKTS üzerinden en az %25 uygulama dersleri almaları durumunda mezun olacaklardır.

İş Yeri Eğitimi

Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yatay Geçiş ve Erasmus+ yolu ile programın değişim olanakları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kamu kurumları yanında şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde ve seralarda çalışma imkânına sahiptirler.