Tıp

Lisans Programı - Tıp Fakültesi


Temel Bilgiler

1972 yılında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF), toplam 22.000 dekar arazi üzerine kurulu olan Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampusunda hizmet vermektedir. Fakültemizde yönetim ve eğitim-öğretim birimleri yanında, değişik bilim dallarında çeşitli araştırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, 1200 yatak kapasitesi ile başta Çukurova yöresi olmak üzere Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bölgesine üst düzeyde sağlık ve eğitim hizmeti veren hastane kompleksi yer almaktadır. Fakültemizin eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı, alt yapısı, olanakları ve temel akademik birimleri bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerimize hasta çeşitliği sunabilecek kapasitede yatak sayısına, bilim dalı çeşitliliğine, topluma dayalı tıp eğitimi uygulamalarının gerçekleştirilebileceği kurumlar ile işbirliğine, yeterli klinik deneyim kazandıracak klinik ve laboratuar ortamlarına sahiptir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla yapıcı bir etkileşim içindedir. Fakültemiz, öğrenci katılımının da olduğu kurullardan oluşan bir eğitim yönetimi örgütlenmesine sahiptir. Eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerde eğitimin önemli bir paydaşı olarak öğrenci temsiliyeti sağlanmakta, öğrencilerle her aşamada sürekli ve düzenli iletişim kurulmaktadır. Fakültemizde düzenli olarak öğretim üyesi ve öğrenci geribildirimleri toplanmakta ve eğitim programımızın tanımlanmış hedeflerine ulaşma düzeyi değerlendirilmektedir. Fakültemiz kurulduğu yıldan bu yana eğitim odaklı bir yapılanma içerisinde olmuş ve bu güne kadar yaptığı tüm eğitimlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinde eğitimin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmalarını yürütmüş ve yeni eğitim tekniklerini programında uygulamaya çalışmıştır. Türkiye’nin köklü fakültelerinden biri olan fakültemiz 2001 yılından bu yana eğitimde hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş olan fakültemizin mezuniyet öncesi eğitim programı, 2012 yılında akredite edilmiş, 2018 yılında ise 2024 yılına kadar re-akredite edilmiştir. Fakültemizde Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere üç bölümde, 43 Anabilim Dalı ve 55 Bilim Dalında lisans ve lisans üstü eğitim ve sağlık hizmeti verilmektedir. Fakültemiz ve Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan asistanlar ile yabancı uyruklu asistanlara uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri eğitim ve uygulamalarının yürütüldüğü 1150 öğrenci kapasiteli 4 Amfi, 130 öğrenci kapasiteli 8 adet İnteraktif eğitim dersliği, 22 adet derslik, 256 öğrenci kapasiteli 4 adet Multidisiplin Laboratuvarı, 36 kişilik 1 adet Beceri Laboratuvarı ve 36 öğrenci kapasiteli Medikal Enformatik Laboratuvarı, 128 öğrenci kapasiteli Anatomi Pratik Salonu, öğrenciler için kütüphane, okuma salonu ve internet odası, 460 kişilik Hipokrat Konferans Salonu bulunmaktadır. Fakültemiz intörnleri, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 4 adet sağlık ocağında uygulamalı eğitim görmektedir. Fakültemizin eğitim ve sağlık hizmeti; Balcalı Hastanesinin bulunduğu bina, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dallarının bulunduğu, 1,2 ve 3.sınıf öğrencilerin eğitim gördüğü amfilerin ve Dekanlık idari birimlerinin bulunduğu morfoloji binası, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dallarının bulunduğu iki bina olmak üzere toplam dört binada hizmet verilmektedir. Fakültemizde karma (modüller sistem ile desteklenmiş entegre) eğitim sistemi uygulanmaktadır. Dönem I, II ve III’ te Beceri Laboratuvarları, Dönem I’ de İlk Adım Kursu, Dönem II ‘de Üreme Sağlığı Modülü, Dönem III'te Temel Yaşam Desteği kursu ve İleri Yaş Hastaya Multidisipliner Yaklaşım Modülü, Dönem V’ te İleri Yaşam Desteği ile Neonatal Resüsitasyon kursları, Dönem VI’ te Hekim-Hasta iletişiminde sorunlu durumlar kursu verilmektedir. Fakültemizde bulunan kurullar; Eğitim Amaçlı Kurullar (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu), Genel Amaçlı Kurullar (Sosyal Kurul, Yayın ve Dokümantasyon Kurulu, Tıbbi Bilişim Kurulu, Etik Kurullar, Dış İlişkiler Kurulu, Bilimsel Araştırmalar ve Uzmanlık Kurulu) ve alt komisyonları ile faaliyet göstermektedir

Programın Süresi ve Kredisi

6 Yıl - 360 AKTS

Özellik ve Tanım

Ç.Ü. Tıp fakültesinde kurulduğu yıldan itibaren uygulanmakta olan entegre eğitim sistemi, son 10 yılda öğrenen merkezli eğitim sistemine uygun olarak dünyada yaygın kabul gören yeni yöntemlerle zenginleştirilmiştir. Küçük grup etkinlikleri ile zenginleştirilmiş eğitim programımızın temel ve vazgeçilmez ilkesi, öğrenen merkezli bilgi ve beceri kazanılmasıdır. Ç.Ü. Tıp fakültesinin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı, toplumun öncelikli sağlık sorunlarına odaklanmış bir programdır. Programda öğrencilerin, öğrenme konularını klinik öncesi dönemde normal yapı ve fonksiyon, anormal yapı ve fonksiyon başlıkları altında öğrenmesi, klinik dönemde öncelikli sağlık sorunları ile başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerilerle donanması, intörnlük döneminde ise bütün bu yeterlik ve yetkinliklerini eğitmenlerin gözetimi altında bir hekim gibi uygulayabilmesi hedeflenmiştir. Fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı toplumun öncelikli sağlık sorunlarına odaklanmış bir program olup YÖK tarafından fakültelere önerilen ulusal ÇEP ile uyumludur. Dönem 1: Normal Yapı ve Fonksiyon/ İnsan Bilimleri-Hücre-Doku: Toplam 36 hafta süren dönemde 7-9 hafta süreli 5 kuruldan oluşmaktadır. Sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak hücrenin yapıtaşları, morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana kavramlar işlenmektedir. Dönem 2: Normal Yapı ve Fonksiyon/ Sistemler: Sistem gruplarının oluşturduğu, toplam 38 hafta sürmekte olan 6-9 hafta süreli 5 kuruldan oluşmaktadır. Sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal yapısının ve işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Dönem 3: Fizyopatoloji ve Hastalık: Toplam 38 hafta sürmekte olan bu dönemin temel özelliği, sistemler temelinde patolojik süreçlerin klinik anlam ve bağıntıları vurgulanarak aktarılmasıdır. 3-5 hafta süreli 8 kuruldan oluşmaktadır. Dönem 4-5: Staj Dönemi (Klinik Bilimler): İki yılda toplam 78 hafta sürmekte olan bu dönemde öğrenciler, önceki dönemlerde edindikleri temel tıp bilgi ve becerileri klinik bağıntılarıyla kavramalarını, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine disiplin bazında uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Dönem 6: Aday Hekimlik Dönemi (İntörnlük): Bir yıl süren bu dönemde temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. Uzmanlığa yeni başlayan kıdemsiz asistan düzeyinde hastaların tanı, bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılırlar. Değerlendirilmeleri bu çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile yapılır. Halen uygulanmakta olan eğitim sisteminde kullanılan öğretme ve öğrenme yöntemleri; sunumlar, laboratuvar çalışmaları, mesleki beceri laboratuarlarında humanistik uygulamalar, entegre oturumlar, olgu sunumları, panel ve konferanslar, hasta başı eğitim programları, hasta dosyası hazırlama-sunma-tartışma, kurs, özel çalışma modülleri, eğitici film gösterimi, sağlık eğitimi uygulamaları, topluma dayalı eğitim uygulamaları ve kurum ziyaretlerini içermektedir. Fakültemizde klinik öncesi eğitim, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarının, Dekanlık ve öğrenci işlerinin de bulunduğu morfoloji binasındaki amfilerde yapılmaktadır. Klinik dönem eğitim ise Balcalı Hastanesinde yapılmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DERYA GÜMÜRDÜLÜ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GÜLŞAH SEYDAOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HAKAN DEMİRHİNDİ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. ÜMRAN KÜÇÜKGÖZ GÜLEÇ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. OLCAY KIROĞLU

Amaç

Sağlığın biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik bileşenlerini kavramış, etkin sağlık hizmeti sunabilecek toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek, analitik ve eleştirel düşünce yeteneğine sahip, bilimsel gelişmeleri izleyerek uygulamaya geçirebilecek, birinci basamakta koruyucu hekimlik hizmetini önceleyerek güncel sağlık hizmet sunumunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, tıbbın herhangi bir dalında kariyer planlaması yapabilecek, ulusal ve uluslar arası birimlerde tercih edilecek hekimler yetiştirmektir.

Hedef

Fakültemizde 3 ana başlık altında toplam 20 adet program kazanımı belirlenmiştir. 1. Bilgi 2. Beceri 3. Yetkinlik belirlenmiştir. 1-Kuramsal ve uygulamalı bilgi; - Bilimsel bilginin temelleri, - Ülkemizde sık görülen hastalıklarda güncel, güvenilir bilgi 2-Kavramsal, bilişsel ve uygulamalı beceriler; - Klinik beceriler - Toplum sağlığı, bireysel ve ekip üyesi olarak hastanın ve ekibin sorumluluğu - Toplumsal ve mesleki değerler, tutumlar, davranışlar, etik 3-Hekimin mesleki yetkinlikleri; - Ulusal (TYYÇ gözetilerek yeniden düzenlenmiş) ve uluslararası tıp eğitimini kapsayacak şekilde 4 başlık altında tanımlanmıştır. Bunlar davranış, sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adlî tıp, toplumsal etik öğelere ait becerileri içermekte ve hekimliğin tüm yönlerini kapsamaktadır. - Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, - İletişim ve sosyal yetkinlik, - Öğrenme yetkinliği, - Alana özgü yetkinlik

Kayıt Kabul Koşulları

Merkezi Sınav ile Programa öğrenci kabulu yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tıp Doktoru

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi sonucu mezuniyet sonrası uzmanlık programlarında eğitime devam edebilirler

Staj

Klinik Eğitim Programı (Staj): 4 ve 5. sınıflarda farklı disiplinler-Anabilim/Bilim Dalları tarafından klinik, ameliyathane, poliklinik ve sahalarda yapılan eğitim programını ifade eder

Uygulamalı Ders

Pre-klinik dönemde laboratuar uygulamaları, Hekimlik Uygulamaları başlığı altında toplanan tüm uygulama ağırlıklı dersler ( entegre oturumlar, modüller, ASM ziyaretleri, Semiyoloji, SPAK, TİB, SBET uygulamaları)

İş Yeri Eğitimi

Aile Sağlığı Merkezleri, Halk Sağlığı Uygulama ve Eğitim Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Yaşam Merkezleri, Kurum ziyaretleri, Balcalı Hastanesi, protokoller ile eğitim işbirliği sağlanan Adana Şehir Hastanesi Doğumhane Rotasyonu, Verem Savaş Dispanseri, Adli Tıp Kurumu öğrencilerimizin her basamakta uygulamalı eğitim alabilecekleri eğitim yerleridir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

FARABİ MEVLANA ERASMUS ÇÜTF Eğitim ve Sınav yönergesine göre 4, 5 ve 6. sınıf öğrenciler TEKK başvurusu ile akredite olan başka bir fakültenin de kabul etmesi koşulu ile en fazla 12 hafta/ 2 staj süresince eğitimlerini başka bir fakültede alabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde yer alan aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere Bakanlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olanlar üniversitelerin hastanelerinde ya da Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimlerine başlarlar.