Gazetecilik

Lisans Programı - İletişim Fakültesi


Temel Bilgiler

Gazetecilik Bölümü, medya ortamlarına (medyaya) profesyonel eleman yetiştirir. Bölüm, iletişim alanının ve hatta İletişim Fakültelerinin temel bölümlerinden birisi olup, iletişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütübilecek iletişim uzmanları (muhabir, foto muhabiri, iletişim danışmanı, halkla ilişkiler uzmanı, editör gibi birçok uzmanlık alanında) yetiştirmeyi amaçlar. Toplumların demokratik gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan Bölüm, bu düşünceyi özümsemiş insanlar yetiştirir. Bölüm, iletişim, kültür, siyaset, ekonomi, psikoloji, dil vb. alanlarla ilgili derslere de müfredatında yer vererek öğrencilerine multidisipliner bir eğitim sunar. Böylece Bölümden mezun olanlar, mesleki yaşamlarında işlerini yerine getirirken, insani değerleri iyi biçimde bilir ve iletişim süreçlerini bu doğrultuda işletir Bölüm, medya ortamlarına kalifiye eleman yetiştirerek, hem ulusal hem de uluslararası alanda iletişim sorunlarını gidermeyi amaçlar. Ayrıca iletişim hakkını en temel haklardan birisi olarak gören Gazetecilik Bölümü, medya alanını koruyan, kollayan ve alanın mesleki etik kodlarına dikkat eden bireyler yetiştirir. Bilgi üretim, iletişim sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet, renk vb. ayrımlara hiçbir şekilde izin vermeyecek bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca gazetecilik alanının iyileştirilmesine ve yeni yönelimlerin, yaklaşımların gelişmesine öncülük etmeyi amaçlayan Bölüm, başta gazetecilik olmak üzere iletişim/medya alanında bilimsel çalışmaların yapılmasında öncü bir rol üstlenerek, iletişim sorunlarını bilimsel düzlemde tartışmaya açar ve çözüm önerileri, yeni iletişim yöntemleri sunmayı temel hedef edinir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Gazetecilik Bölümü, her türlü basın ve yayın organına (medyaya) profesyonel eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür/alandır. Basın yayın organlarının, organizasyonel yapısını iyi biçimde öğretmeyi amaçlar ve bu tür yapılardaki ekonomi-politik işleyişlere ilişkin farkındalıklar yaratır. Gazetecilik, iletişim alanının temel bölümlerinden birisidir. Toplumların demokratikleşmesine önemli katkılar sunan Bölüm, yöneten ve yönetilen arasındaki iletişim mekanizmalarının doğru, adil ve eşit biçimde işlemesini amaçlayarak, bu düşünceye sahip iletişimciler/medya profesyonelleri yetiştirir. Haber/bilgi üretim sürecinde insan haklarını ve etik kuralları öncelikli değerler olarak gören Gazetecilik Bölümü, öğrencilerine bu yaklaşımları öğretmeyi temel değer olarak benimsemiş bir üniversite eğitimini hedefler. Ayrıca toplumların iletişimsel eylem üzerine temellendiği düşünülürse, Bölümün, bu iletişim sürecini en iyi biçimde işletebilecek ve insan onurunu koruyacak ve hiçbir ayrıma neden olmayacak medya profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan bir üniversite eğitimi vermeyi de ilke olarak benimsemiştir. Önemli not: Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Lisans eğitimine başlamıştır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ONUR DURSUN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SEVDA ÜNAL

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. FİLİZ YILDIZ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Serkan BULUT

Oryantasyon Sorumlusu

Kenan ATEŞGÖZ

Amaç

Gazetecilik Bölümü, başta ulusal ve uluslararası medya kuruluşları olmak üzere birçok sektöre nitelikli eleman sağlamayı amaçlayan bir lisans programıdır. Gerçek iletişim uygulamalarını gerçekleştirebilen uzmanları eğiterek, güvenilir halkla iletişim süreçlerine özel katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Haber toplama ve yazma, fotoğraf çekme, grafik tasarım, mizanpaj gibi çeşitli pratik talimatları ile medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli basın çalışanlarına hitap etmektedir.

Hedef

Bölüm, giderek gelişen ve değişen dünyaya uygun bir eğitim yaklaşımı benimsemeyi, Yeni iletişim tekniklerine uyum sağlayabilen donanımlı ve bu teknolojilere içerikler üretebilen profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencileri hem geleneksel hem de yeni medyayı kullanan medya profesyonelleri olarak hazırlamayı planlayan Gazetecilik Bölümü, barışı desteklemek ve kamuyla iletişimini güçlendirmek için çalışmalar ve projeler sürdüren bir ilke benimsiyor.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Gazetecilik Bölümü lisans mezunu.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Eğitim-öğretim süresi 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıca diğer üniversitelerde kendi alanlarında veya ilgili alanlarda üniversitenin sınav koşullarını sağlayarak lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

GZT404 Staj Değerlendirme dersi kapsamında beşinci yarıyıldan başlayarak, toplamda 20 işgünü süreyle Kamu ve Özel Sektör ve STK'larda /üniversitelerde yapılacak bir staj mezuniyet için zorunludur. Yasa gereği stajyerlerin SGK primleri rektörlükçe karşılanır.

Uygulamalı Ders

Programda mezuniyet projesi kapsamında uygulamalı dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda iş yeri eğitimi uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Gazetecilik bölümü öğrencileri Erasmus ve Mevlana değişim programlarından yararlanmaktadır.

İstihdam Olanakları

Gazetecilik Bölümü mezunları, her türlü basın ve yayın organında çalışabilir. Mezun öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kurumların iletişimle ilgili çeşitli birimlerinde muhabir, foto muhabiri, basın danışmanı, iletişim sorumlusu, yayın editörü vb. pozisyonlarda çalışabilir. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları ve vakıflar gibi organizasyonlarda benzeri görevleri üstlenebilir. Gerek üniversitelerde gerekse bilimsel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilir veya yüksek-öğretim kurumlarında akademik personel olarak görev yapabilir. Programda disiplinlerarası bir eğitim-öğretim takip edildiğinden dolayı, medya, iletişim, halkla ilişkiler gibi konularla ilişkilendirilebilecek her türlü işte çalışabilir. Siyaset bilimi gibi konularda uzman yorumcu olabilir, bu konularda danışmanlıklar üstlenebilir.