Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ön Lisans Programı - Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek


Temel Bilgiler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde Yakapınar (Misis)’in kuzeyinde 1225 hektar alan üzerinde Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) 2009 yılında kurulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Mimarlık ve Şehir Planlama Programında CBS Teknikerliği eğitimine 2015 - 20116 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Coğrafi, Bilgi Sistemleri Programının amacı, CBS Alanında nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Genel olarak Coğrafi Bigi Sistemleri konularını kapsayan derslerde CBS programları, proje üretimi ve uygulamaları, farklı kullanım alanları görülmektedir.. Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; ismi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2018 tarihli ve 15619 sayılı yazısı ile 26.02.2018 tarihinden itibaren Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi uygulanmaya başlanmıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

CBS sistemleri ilk dönemlerden itibaren farklı haritalama teknikleri olarak kullanılmaya başlanmıştır , günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler nedeni ile yeni farklı bir boyut kazanmıştır. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) akıllı, güncellenebilir ve etkileşimli haritaların oluşturulmasında kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET EREN ÖZTEKİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET EREN ÖZTEKİN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MAHMUT DİNGİL

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MEHMET EREN ÖZTEKİN

Amaç

Teknolojik alandaki ilerlemeler göz önüne alındığında farklı disiplinlerde ve bilim dallarında Coğrafi Bilgi Sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu konudaki ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve bilimsel yenilikleri, araştırmaları takip eden çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek CBS alanında nitelikli ara eleman yetiştirmek bu programın temel amacıdır. CBS programında okutulan mesleki dersler mevcut kadrolu öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Hedef

Programın hedefi, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çözüm üretebilen ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim merkezi olmak

Kayıt Kabul Koşulları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Programına yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekir. TYT puanı hesaplanmış olan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını ve bir dönemlik İşyeri Eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında ön lisans diploması verilir. Alınacak bu mezuniyet belgesi ile Kamu ve Özel Sektörde Coğrafi Bilgi Sistemleri unvanı ile görev yapılır. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Öğrenciler dikey geçiş sınavı ile Harita Mühendisliği lisans programlarına yerleştirilebilir. Bölüm Başkanı: Doç.Dr Mehmet Eren ÖZTEKİN Akts Koordinatörü: Doç.Dr Mehmet Eren ÖZTEKİN Staj Koordinatörü: Doç.Dr Mahmut DİNGİL Erasmus Koordinatörü: Öğr. Gör.Dr. GAMZE GÜLŞEN BAKICI

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında staj, Endüstriye Dayalı Eğitim dersi olarak ders planında yer almaktadır. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Aksi halde öğrenci yarıyıl ya da yıl kaybedebilir. CBS Programı öğrencilerinin endüstriye dayalı eğitim çalışmalarının amaçladığı hususlar şunlardır; - Birinci ve ikinci yıl ders programları gereğince verilen mesleki bilgileri staj sırasında yapılacak uygulamalar yoluyla geliştirmek ve pekiştirmek. - İş hayatına atıldıktan sonra çalışacakları muhtemel iş sahalarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak. - İş yerlerinde CBS Teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademe sorumlusu personel ile uyumlu çalışma alışkanlıklarını ve iyi bir yönetici olma niteliklerini kazanmak, aynı zamanda kendileri için gerekli iyi bir istihdam ortamını hazırlamak.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yüksekokulumuz 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi programını uygulamaya başlamıştır. İşyeri Eğitimi kapsamında öğrenciler bir dönem (15 hafta) boyunca haftada dört gün işletmelerde çalışmaktadırlar. İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; - Öğrenim gördükleri önlisans programıyla ilgili işyerlerini yakından tanımak, işyerlerindeki hiyerarşik düzeni, organizasyon yapısını, iş disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözlemlemelerini sağlamaktır. - Öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerini pekiştirmek için uygulama yapmak, sektör çalışanlarının yaptıkları işleri yakından izlemek, işletme deneyimlerini arttırmak ve yapacakları işi tanımalarını sağlamaktır. - Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisi kazandırmaktır. - İşyeri yöneticileri, çalışanları ve ilgili diğer bireylerle ortak dil geliştirmelerini sağlamak, işyeri iletişim becerilerini arttırmaktır. - Meslekleri ile ilgili güncel teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak ve meslek etiğine saygılı olmayı öğretmektir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

CBSProgramı öğrencileri; yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. Değişim Programları amaçları ve işleyişleri bakımından farklılıklar göstermektedir.

İstihdam Olanakları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Programda kazandırılan mesleki yeterlikler ve kişisel gelişim eğitimleri, iş hayatında kariyer geliştirmede geniş olanaklar sağlar. Mezunlar kamu sektöründe ve Özel Sektörde faaliyet gösteren, Veri kayıt, depolama işlem ve yorumlama gerektiren mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman(tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere çalışabilirler.