Opera

Lisans Programı - Devlet Konservatuvarı


Temel Bilgiler

Program 5 senelik bir eğitim sürecini kapsayan,opera sanatının gerektirdiği üst düzey teknik ve müzikal eğitim vererek nitelikli opera sanatçıları yetiştiren bir eğitim programıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 3 adet Şan stüdyosu, 1 adet Sahne stüdyosu, 2 adet öğrencilerin bağımsız olarak çalışabileceği etüd odası, 1 adet solfej dersliği, 2 adet konser salonu, 1 adet yabancı dil dersliği, 1 adet Dans - Hareket stüdyosu, 1 adet makyaj dersliği, 1 adet Kütüphane ve Nota arşivi bulunmaktadır. Anasanat öğrencileri bu stüdyo ve salonlarda projeleri ve konserleri için hocaları ve danışmanları eşliğinde çalışabilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. SEMİN SÜEDA ÇÖLCÜ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. SEMİN SÜEDA ÇÖLCÜ

Erasmus Koordinatörü

Doç. VANIA PETROVA BATCHVAROVA

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. SİBEL AKYÜREK

Amaç

Öğrencinin Opera eserlerini seslendirebilmek için ses materyalini ve beden plastiğini doğru tanıyarak, mesleki bilinç algı ve farkındalık kazanmasını, ses-nefes mekanizmasını doğru, etkin ve sağlıklı olarak kullanmasını sağlamak, sahne pratiğine dair hakimiyet kazanmış, mesleki sorumluluğunu bilen donanımlı ve vizyon sahibi sanatçılar yetiştirmektir.

Hedef

Opera lisans programı olarak hedefimiz; ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen mezunlar yetiştirmek; mezunlarımız ve sanatsal çalışmalarımızla ülkemizin sanat yaşamına katkı sunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

(1) Genel Kabul Koşulları: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine alınacak öğrencilerde aranacak genel koşullar şunlardır: a) Sağlık durumu(fiziksel ve ruhsal açıdan) ilgili Anasanat/Sanat dalı için gereken ölçütlere uygun olmak. b) Herhangi bir resmi veya özel okuldan disiplin suçuyla ilişkisi kesilmemiş olmak. c) Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinin ilgili Anasanat / Sanat dallarından mezun olmak veya lise veya dengi okul mezunu olmak. d) Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri dışında bir Liseden mezun olan adaylar için başvuru yapılacak yılın TYT puan türlerinin birinden en az 150 puan ve üzeri puan almış olmak. e) Sahne Sanatları Bölümü (Opera Anasanat Dalı) kabul sınavlarına başvurabilmek için; dalı için gereken yeteneklere sahip olmak ve en çok 25 yaşında olmak. f) Yabancı uyruklu adaylar için; Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olmak. g) Rektörlük tarafından ilan edilen süre içinde ön kayıt ile ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak. h) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak. (2) Sahne Sanatları Bölümü (Opera ASD.) için giriş sınavları “Ön Eleme Sınavı”, “Baraj Sınavı” ve “Kesin Kabul Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur: a) Ön Eleme Sınavı (1. Aşama Sınavı): Başvuru tarihlerinde ön kayıtlarını eksiksiz yaptırmış olan adaylar Ön Eleme Sınavına katılırlar. Bu sınavda başarılı olan adaylar Baraj Sınavına girmeye hak kazanırlar. b) Baraj Sınavı (2. Aşama Sınavı): Ön Eleme Sınavında başarı gösteren adaylar Baraj Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar. c) Kesin Kabul Sınavı (3. Aşama Sınavı): Baraj Sınavında başarı gösteren adaylar Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Kesin Kabul Sınavında başarılı olan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. d) Sahne Sanatları Bölümünde Ön Eleme, Baraj ve Kesin Kabul Sınavlarında başarı notu 100 (Yüz) üzerinden 70 (Yetmiş) puandır. Tüm sınavlarda başarılı olan adayların “Özel Yetenek Puanı” 3. Aşama Kesin Kabul Sınavı’nda almış olduğu puan olarak kabul edilir. (3) Opera Programı Kabul Sınavlarına ilişkin özel koşullar şunlardır: a) Ön Eleme Sınavında adayların müzikal işitme yeteneği değerlendirilir. Adaylar tek ses, iki ses, üç ses, ritim ve melodi tekrarlarında başarılı olmak zorundadır. b) Baraj Sınavında adaylar komisyon tarafından belirlenen şan egzersizlerini uygulamak ve lied, aria-antiche, aria, napoliten tarzlarında hazırlamış oldukları şarkıları icra etmek zorundadır. c) Kesin Kabul Sınavında adaylar hazırlamış oldukları 1 şiir ve 1 tiradı (tiyatro eserinden seçilmiş küçük parça) Komisyona sunmak, yapılacak doğaçlamalarda ve mülakatta başarılı olmak zorundadır. Komisyon gerekli bulursa adayların kulak-burun-boğaz-göz, ortopedi (genel beden) konularında muayene edilmesini ve psikolojik testlere tabi tutulmasını isteyebilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Sanatçı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Programımızda Staj Dersi uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Konservatuvarda dersler esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, kültür dersleri, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler olmak üzere beş ayrı gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler eğitim-öğretim programında gösterilir. Oyunculuk programının tüm esas meslek dersleri uygulamalı derslerdir. Yardımcı meslek derslerinin Teori derslerinin (Opera Tarihi, Müzik Tarihi, Form Bilgisi, Armoni, Opera Analizi) dışında yer alan tüm dersler yardımcı meslek dersleri de uygulamalı dersler olarak yürütülmektedir. Uygulamalı Dersler ilgili dersin stüdyosunda ve/veya uygulama alanlarında yürütülür. (1) Konservatuvarda her eğitim-öğretim yılında okutulan esas meslek dersleri bir önceki yılın tamamlayıcısı ve o yılın eğitimine bağlı önşartlı dersler olarak kabul edilir. Bu nedenle ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. (2) Konservatuvarın tüm sınıflarında esas meslek derslerinden herhangi birinden ve/veya ikiden fazla yardımcı meslek dersinden başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler üst sınıftan ders alamaz. (3) Sınavlar, esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, kültür dersleri ve ortak zorunlu dersler, telafi dersleri ve uygulama çalışmaları (provalar) Cumartesi günleri de yapılabilir. Uygulamalı Derslerde Devam Zorunluluğu: (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Ana Meslek derslerinin yüzde yirmisinden, yardımcı meslek, kültür ve ortak zorunlu derslerin yüzde otuzundan, fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi sınav döneminden bir hafta önce ilan edilir. (2) Esas meslek dersleri ve uygulamalı yardımcı meslek dersleri hariç tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse, sınavlara girmek kaydıyla devam şartı aranmaz.

İş Yeri Eğitimi

Programımızda İş Yeri Eğitimi uygulaması bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 1.yıl hariç olmak üzere diğer sınıflarda dilerlerse Yüksek Öğrenim Kurumu'nun kabul ettiği Üniversiteler ile Uluslararası veya Ulusal değişim programlarına katılabilirler.

İstihdam Olanakları

Mezunlar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sanat kurumlarında,Devlet Opera ve Balelerinde opera sanatçısı olarak görev yapabilmektedirler.