Tarla Bitkileri

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Tarla Bitkileri Doktora programı, lisans eğitimini tarla bitkileri bölümü veya ziraat fakültesinin diğer bölümlerinde tamamlayan öğrencilerle ile bir yıllık hazırlık programına katılmayı kabul eden diğer fakültelerin tarla bitkileri bölümü çalışma alanları ile ilgili konularda eğitim veren bölümlerin mezunlarına yönelik bir programdır. Programın eğitim-öğretim süresi 2 yıllık ders aşamasını izleyen 2 yıllık tez aşaması olmak üzere 4 yıldır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Tarla bitkileri Doktora programı; tarla bitkileri bölümünün çalışma alanına giren konularda lisans eğitimi sırasında horizontal olarak teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış Ziraat Mühendislerine tarla bitkileri bölümünün çalışma alanlarından birisinde bilgilerini derinleştirme, söz konusu alanda araştırma yapma ve bu araştırmadan elde edilen bulguları yorumlama yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Program öğrencileri; tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır-mera yembitkileri temel çalşma alanlarından birisi ile ilgili spesifik bir konu hakkındaki bilgilerini derinleştirmekte, güncellemekte ve söz konusu konuda bir tarla veya laboratuar araştırması yürüterek, araştırmadan elde ettiği bulguları Doktora Tezi olarak sunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi AYBEGÜN TON

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Recep İrfan NAZLI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Recep İrfan NAZLI

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Cemal KURT

Amaç

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi donanımına sahip Tarla Bitkileri uzmanları yetiştirmek ve tarla bitkileri konusunda karşılaşılan yöresel, ülkesel veya dünya ölçeğindeki problemlere çözüm bulacak araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilimdünyası ile paylaşmaktır.

Hedef

1- Tarla Bitkileri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda (Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Çayır-Mera Yem Bitkileri) bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi becerisi 2- Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı ve Çayır-Mera Yem Bitkileri bilim dallarından birinde en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde bilimsel erk kazanabilme becerisi 3- Yüksek lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim dallarından birinde bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi 4- Özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi 5- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme 6- Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi 7- Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi resmi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine sahip olabilme becerisi 8- Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 9- Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 4-Tarla Bitkileri alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan ögrencilere Tarla Bitkileri doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanı alan kişi, ULAKBİM'in belirlediği kriterleri yerine getirerek Doçent unvanı alabilir.

Staj

Bu programda uygulanmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Öğretim Üyeleri tarafından arazide ve laboratuvarlarda yaptırılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yatay Geçiş ve Erasmus+ yolu ile programın değişim olanakları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Program mezunları; kamu kuruluşları (Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, İl Özel İdareleri, DSİ, vb.), üniversiteler (öğretim elemanı olarak,), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, Tarıma dayalı AR-GE ve üretim yapan (tohumculuk, ilaç, gübre; vs) özel sektör firmaları, kamu ve özel bankaları, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarıma dayalı uluslararası şirketler, ve tarımsal işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.