Lisans Programlarında Danışmanlık

Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından; öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli öğretim üyesi olmayan birimlerde, diğer öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler, Senato tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans Programlarında Danışmanlık

Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde; ana bilim/ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde; ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Kariyer Merkezi

Üniversitemizde, öğrenciler, işverenler, Üniversitemiz mezunları ve öğretim elemanları arasında, kariyer yaşamına dayalı iletişim ve paylaşımı artırarak, mezunların istihdam olanaklarını geliştirmek, işverenlere yetkin meslek elemanı temin etmek, üniversite öğrencilerini erken dönemde mesleğe yönlendirmek amacı ile kurulmuş bir “Çukurova Üniversitesi Kariyer Planlama, Araştırma ve Uygulama Merkezi” bulunmaktadır. Merkez üniversitemizde okuyan öğrencilere kariyerlerinin şekillenmesinde ve mezun öğrencilerimize kariyer danışmanlığı alanında rehberlik yapmanın yanı sıra, üniversite adaylarına da kariyer belirlemede rehberlik hizmetleri sunmaktadır.