Mimarlık

Lisans Programı - Mimarlık Fakültesi


Temel Bilgiler

Mimarlık programı; mimari tasarım, yapı konstrüksiyonu, yapı fiziği, yapım teknolojisi, mimarlık tarihi, kentsel koruma, temel tasarım, tasarım metodolojisi, ekolojik ve sürdürülebilir tasarım, bina programlama ve değerlendirme, yapım ve yönetim ekonomisi, şantiye yönetimi ve şantiye işlemleri, yapı malzemeleri, fiziksel çevrenin denetimi, çevresel kalite, rölöve, restorasyon, çağdaş yapım sistemleri, mimaride ergonomik faktörler, mimari sunum teknikleri ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan ve dört yıllık lisans eğitimi sonunda "Mimar" unvanıyla mezun veren bir programdır. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yürütülen mimarlık lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler ile mimarlık formasyonu kapsamında dersler verilmekte olup, ayrıca yaz staj uygulamaları bulunmaktadır. İlk mezunlarını 1994 yılında veren Ç.Ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli mimarlar yetiştirmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Mimarlık Eğitim-Öğretim programı Mimarlık Tarihi, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Şehircilik alanlarında teorik ve uygulamalı derslerden ve 22 günlük periyotlardan oluşan şantiye ve büro staj eğitiminden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz toplam 240 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşi oranında alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Eğitim ve araştırma aktiviteleri için Kampüs içinde bölümümüze ait donanımlı tasarım, maket ve malzeme atölyeleri ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bununla birlikte fakülte içinde ortak kullanıma ait yapı laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS, FARABİ gibi öğrenci değişim programlarına katılabilmekte ve fakülte içinde Çift Anadal yapabilmektedir. Eğitsel bilgilerin desteklenmesi amacıyla çok sayıda teknik ve kültürel gezi düzenlenmekte, ayrıca formal ders saatleri dışında, öğrencilerin mesleki ve kültürel formasyonu için düzenli olarak sergiler, konferanslar ve seminerler düzenlenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ONUR ERMAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SIDIKA SEREN GÜVEN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FAZİLET DUYGU SABAN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET KOÇHAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ÖZLEM ŞENYİĞİT

Amaç

Mimarlık Eğitimi Programının amacı öğrencileri mimarlığın temel alanlarında yeterince bilgilendirme, beceri ve yeteneklerini geliştirme, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğretme, deneyim kazandırma, kişisel hakları yasalar bağlamında gözetme ve özellikle kamu yararını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir. Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans eğitim programının hedefi, aşağıdaki nitelikleri taşıyan meslek insanlarının yetiştirilmesidir: • Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma, • Disiplinler arası işbirliği sağlayabilme, mesleki etik değerleri olan ve sürekli eğitime yer veren, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, toplumla ve kendisiyle barışık, kendini eleştiren, tarafsız ve özgün olma, • İnsanlar ile binalar arasındaki ilişkileri anlama, binalar ile içinde bulundukları çevreyi değerlendirme, insan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda bina-mekan ilişkisini anlama ve mimari mirası da içeren bilinç ve sorumluluğa sahip olma, • Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma, • Mimarlık kuramı ve tarihi ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Planlama sürecinde, kentsel tasarım ve planlama hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Mimari tasarımın kalitesi üzerinde etkili olan güzel sanatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yeri hakkında yeterli bilgi ve fikre sahip olma, • Bir mimari tasarımda araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Bina tasarımında, taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, yapım teknikleri ve mühendislik problemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma, • Konfor koşullari ile ilgili fiziksel çevre problemleri ve teknolojiler hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Tasarım kavramlarını, kullanıcı gereksinmelerini binalara dönüştürmede ve mimari planları genel planlamayla birleştirmede devreye girecek olan endüstriyel sektörler, kuruluşlar, mevzuat ve süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Mimarlık eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan araştırma yöntemleri ve rapor tekniği hakkında yeterli bilgiye sahip olma.

Hedef

Eğitim programları sırasında mimarlık öğrencileri, disiplinlerarası hedefleri koordine edebilen genellikte görevlerini yerine getirebilme yeterliğine sahip mimarlar olabilmeleri için aşağıda yer alan bilgi, beceri ve kişisel ve mesleki yetkinlikleri kazanmak durumundadırlar: Bilgi Kuramsal • Ulusal ve uluslar arası mimarlık akımları ve mimarlık tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme. • Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme. • Yapı mühendisliğinin temel kavramlarını açıklama ve çözümleyebilme, çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimini, uygulamalarını ve endüstrileşme üretim tekniklerini tanımlama ve yorumlayabilme. • Yapım üretim sürecini; proje programlama, planlama, uygulama ve denetim yapabilme, yürürlükteki resmi düzenlemeleri açıklama yetkinliğine sahip olma. Uygulamalı • Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme. • Yapı malzemeleri, yapı elemanları ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamaları ile ilgili ilke ve standartları tanımlama ve ifade etme. • Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, yalıtım, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerinin açıklayabilme, değerlendirme ve çözümleyebilme. • Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini açıklayabilme ve çözümleyebilme yetkinliğine sahip olma. • Yapı üretim sürecinde; yapı metrajının çıkartılması, yapı maliyeti tahmini ve iş programı ile ilişkilendirilerek yapı maliyetinin denetlenmesi , mesleki çalışmalar-uygulamalar yapılırken tarafların menfaatlerini koruyabilecek belgeler hazırlayabilme (İhale, sözleşme vb.). Beceriler Kavramsal/Bilişsel • İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını tanımlama, yorumlayabilme ve uygulama becerisi. • İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi. Uygulamalı • Mimari tasarımın aşamaları, mekânı kavrama ve oluşturulmasındaki temel öğeleri tanımlama ve yorumlayabilme. • Şehir planlama ölçeğinde tasarlama yaklaşımlarının ve şehir bileşenlerinin(ulaşım, yoğunluk, konut alanları, çalışma alanları, dinlenme ve hizmet alanları, kentsel imaj noktaları ve çok çeşitlilik v.b.) değişik ölçek ve kapsamlarda kentsel tasarım ve şehircilik proje önerileri hazırlayabilme ve sunabilme becerisi. • Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel tekniklere sahip olma, tanımlama ve uygulayabilme becerisi. • İç mekan ve tefriş elemanları tasarlayabilme becerisi. • Yaratıcılık ve ustalık düzeyinde entelektüel ve etnik becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretebilme, kendi çözümlerini ve sentezlerini kritik ederek yorumlayabilme.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenci kabulü merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavıyla (OSYS-YKS) yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin düzenlediği sınavda sayısal sınav sonucuyla öğrenciler bölüme yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mimar

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, en az 240 AKTS kredi ders almak, stajları tamamlamak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler

Staj

22 iş günü Şantiye, 22 iş günü Büro Stajı olmak üzere toplam 44 iş günü staj zorunludur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevlana, Farabi ve Erasmus gibi yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Mimarlık Lisans programı mezunları kamu kurumlarında ve özel sektörde tasarım, malzeme üretimi, uygulama, denetleme ve danışmanlık alanlarında istihdam edilebilmektedir.