Hemşirelik

Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi


Temel Bilgiler

1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında kurulan Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, 4 yıllık Ebelik ve Hemşirelik Programlarıyla, 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılına kadar, Adana Numune Hastanesi yanındaki binasında hizmet vermiştir. Adana Sağlık Yüksekokulu Mart 2008 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsündeki yeni binasına taşınmıştır. 2015 yılına kadar mevcut binasında eğitim-öğretimini sürdüren Adana Sağlık Yüksekokulu, 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2015/8052 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve yerine Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında bulunan Hemşirelik bölümünde 2 Profesör, 4 doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 7 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 22 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Hemşirelik Programında 877 lisans,96 yüksek lisans ve doktora öğrencisi eğitim almaktadır. Bölümümüzde günümüze kadar toplam 2.855 hemşire mezun edilmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Toplumun sağlığını geliştirmek, iyileştirmek için sağlık ve bakım hizmetlerini evrensel standartlarda, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve insancıl anlayışla sunan hemşireler yetiştirmeyi amaçlayan Bölümümüzde yedi anabilim dalı ile lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Hemşirelik lisans programının eğitimi Türkçe olup, toplam 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. EVŞEN NAZİK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞAH KUMAŞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SEVİLAY ERDEN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Amaç

Hemşirelik programı, insan yaşamının ve sağlık bakımının kalitesini yükseltecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verebilecek çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip,sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kurallar doğrultusunda çalışacak hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

1-Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli olan güncel kuramsal bilgi, beceri ve tutuma sahiptir. 2- Hemşirelik uygulamalarını kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular. 3- Birey, aile, toplum, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle etkili iletişim kurar ve işbirliği içinde çalışır. 4- Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke, insan hakları ve kültürel özelliklere saygı, hoşgörü gibi evrensel değerlere uygun davranır. 5- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır. 6- Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, yönetimi ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır. 7- Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır. 8- Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır. 9- Bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlayacak araştırma, proje, bilimsel ve sosyal etkinliklerde yer alır. 10- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve mesleki uygulamalarında kullanır. 11- Çevrenin korunmasına ve doğal afet, salgın gibi durumlarda toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlıdır.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak yerleştirilir. Öğrenci olma hakkı kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Hemşirelik" alanında lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bir öğrencinin Hemşirelik bölümünden lisans derecesi ile mezun olabilmesi için toplam öğrenim süresinde 240 AKTS ''lik ders alması , bu derslerden başarılı olması ve mezuniyet derecesinin 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Staj

Hemşirelik programında staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler dersin içeriğine göre Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinde uygulama eğitimi yapmaktadır. Öğrencilerin uygulamadan başarılı olabilmesi için en az 60 puan almaları gerekmektedir. Uygulamaların yürütülmesi ve değerlendirilmesi "Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi"ne göre yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Öğrenciler uygulama yapacakları kurumlarda oryantasyon eğitimi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu program çift anadal/yan dal/ ortak program içermemektedir. ERASMUS programı mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici ve klinisyen hemşire olarak, çeşitli kurumlarda kurum hemşiresi olarak çalışabilirler.