Çevre Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

1992-1993 akademik yılından itibaren yüksek lisans programında öğrenci kabul etmeye başlayan program bugüne kadar 78 yüksek lisans mezunu vermiştir. Yüksek lisansa devam den 56 öğrenci bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Toplumsal ve mesleki ahlak anlayışı olan, çevre bilimleri ve teknolojileri konusunda uluslararası ölçekte itibara sahip, alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemlere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, evrensel ölçekte araştırma projelerinde deneyimi olan, süreklilik çerçevesinde çevreyi korumak için gerekli politikaları kullanabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BELGİN BAYAT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Arş.Gör.Dr. Hasan Kıvanç YEŞİLTAŞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. BİNNAZ ZEYNEP ZAİMOĞLU

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elçin ERKURT

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. ESRA DENİZ GÜNER

Amaç

Öğrencinin Çevre Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedef

Çevre bilimleri ve mühendisliği alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip uzmanlar yetiştirmek; uluslararası düzeydeki araştırmalara, toplumsal ihtiyaçlara uygun bilgi üretimine ve sürdürülebilir kalkınma çabalarına katkıda bulunmaktır. Çevre Mühendisliği, çevre sağlığı problemlerinin çözümündeki düşünceyi ve uygulamaları açıkça ortaya koyan bir mühendislik dalı olarak; geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini, atık suların ve katı atıkların geri kazanımı veya bertarafı, halk sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli alt yapının kurulması, toprak, su ve atmosferde meydana gelen kirlenmelerin kontrolü ve bu problemlerin çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli bir şekilde ele alınması, eklem bacaklılardan bulaşan hastalıkların kontrolü, endüstriyel tehlikeli atıkların bertarafı, şehirlerde, kırsal alanlarda, dinlenme ve eğlence yerlerinde yeterli sağlık koşullarının sağlanması gibi halk sağlığı alanındaki problemlerle ve çevredeki teknolojik gelişmelerin etkisinin tespiti ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Hava, su ve toprak gibi yerküreyi oluşturan üç temel unsurda hızla yayılan kirliliğin boyutlarının tespit edilmesi, kaynağında kirliliğin durdurulması veya olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi açısından Çevre Mühendisliği Eğitiminin verilmesi ve Çevre Mühendislerinin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Amaç, doğal dengeyi koruyarak daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre yaratmak, gelişen teknolojiye ve sanayiye paralel olarak sürdürülebilir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bulunmamaktadır.

Staj

Bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Laboratuvar ölçekli ve çalışmaya göre sahada

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Doktora ünvanı elde edenler öncelikli olarak daha çok üniversite, bakanlıklar ve belediyelerde çalışmaktadır.