Peyzaj Mimarlığı (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Peyzaj Tasarımı ve Peyzaj Planlama disiplinlerini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama alanlarında öncü bir bilim dalı olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda anabilim dalının öz görevi geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğa ve doğal bileşenleri, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendini geliştirebilen ve bilim insanı adayı Peyzaj Mimarları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında bilgi üreten ve üretilmiş bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Programın özelliği kendisi ile ilgili alanlarda eğitim verme, araştırma yapma, araştırma sonuçlarını yorumlama ve yazma, sözlü ve görsel olarak farklı çevrelerde sunabilme becerisini kazandırır. Bu kapsamda geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğa ve doğal bileşenleri, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendini geliştirebilen ve bilim insanı adayı Peyzaj Mimarları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında bilgi üreten ve üretilmiş bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ZERRİN SÖĞÜT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL ÜNLÜKAPLAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HAKAN ALPHAN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. ZERRİN SÖĞÜT

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Nermin Merve YALÇINKAYA

Amaç

Programın amacı geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğa ve doğal bileşenleri, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendini geliştirebilen ve bilim insanı adayı Peyzaj Mimarları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında bilgi üreten ve üretilmiş bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Hedef

Programın hedefi geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğa ve doğal bileşenleri, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendini geliştirebilen ve bilim insanı adayı Peyzaj Mimarları yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam ederler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek Peyzaj Mimarı ünvanını alır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı akademik kurul gerekçeli kararını içeren anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Ders aşaması; uzmanlık alan dersleri ve seminer dâhil toplam 60 AKTS’den, tez aşaması; uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil 60 AKTS’den az olamaz.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca kendi alanında veya ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilirler.

Staj

-

Uygulamalı Ders

-

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Devletin belirli kurumları (Üniversiteler, MEB, vd), Erasmus ve özel anlaşmalarla yurtdışı değişim programları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Peyzaj Mimarlığı Programı mezunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Birimleri, İller Bankası, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi kamu kuruluşlarının Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Stratejik Çevresel Değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Peyzaj Mimarları, özel sektör bağlamında gerek çalışan olarak ve gerekse kendi adına; Planlama ve Tasarım Büroları, Peyzaj Uygulama Müteahhitlik Firmaları yanında Yapı Denetim Kuruluşları, Turizm Tesisleri, Ulusal ve Uluslararası Çevre Örgütlerinde çalışma olanağına sahiptir.