Sınıf Öğretmenliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sınıf öğretmenliği alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen yetiştirmek. Bu amaca yönelik olarak, İlköğretim Anabilim Dalı kurulu tarafından belirlenen Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı, İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan farklı alanlar ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. AKIN EFENDİOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. ANA MARIA GÜNSEL

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL KARABAY

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. FİLİZ YURTAL

Amaç

Yüksek lisans programının amacı; sınıf öğretmenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bilgi üretmenin yanı sıra Türkiye’de eğitim-öğretim veren sınıf öğretmenliği ana bilim dalları için alan bilgisine sahip öğretim elemanları yetiştirmek ve ulusal eğitimimize katkı sağlamak için alanında yeni, çağdaş bilgilerle donatılmış uzman öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef

Yüksek lisans programının başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalları arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

ALES sınavı puanı (En az 55, Eşit Ağırlık), lisans başarı notu, bölümce yapılacak olan yazılı değerlendirmede başarılı olmak. ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, ve değerlendirme puanının %30’u alınarak adayların puanları hesaplanır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilim Uzmanı Sınıf Öğretmeni

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj dersi yok.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda yer alan öğrenciler Üniversite Değişim Programlarından yararlanabilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, alanda doktora yapabilirler.