Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktora programı, alanında ileri düzey bilgi birikimine sahip, bu alanda özgün araştırma yapabilen, edindiği bilgileri teorik ve pratik alanlarda uygulayabilen, bilimsel araştırmayı, etik ve akademik değerleri öncelikli hedef edinen öğrenciler yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, öğrencinin doktora düzeyinde bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Anabilim Dalımızda 6 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi bulunmakta olup akademik kadrosunu nitelikli bilim insanları ile genişletme çalışmaları devam etmektedir. Anabilim dalında, lisansüstü öğrencilerimizin Farabi ve Erasmus Programları kapsamında öğrenimlerinin bir bölümüne yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelerde devam etme imkânları bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA GÖK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA KEREM ÜN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ULUS ÇEVİK

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan TİMUR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi NİSA NACAR ÇIKAN

Amaç

1) Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin alt dallarında ileri düzeyde analiz ve tasarım yapabilecek bilgi birikimine sahip, 2) Seçtiği alt dalla ilgili donanım ve yazılımlarını etkin kullanabilen, 3) Çalıştığı alt dalda geliştirilmiş model, teknik ve başka çalışmaları yeni uygulamalara uyarlayabilen veya yeni modeller ve yöntemler geliştirebilen, 4) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, 5) Bireysel ve grup çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, mesleki etik bilinci kazanmış, 6) Sosyal sorumluluk ve özgüven sahibi, 7) Teknik konulardaki gelişmeleri ve yayınları izleyebilecek, bu çalışmaları kavrayıp özetleyebilecek, uygun çıkarımlar yapabilecek, bu bilgileri ve kendi çalışmalarını etik kurallara uygun bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında, özgün fikirler ve ürünler geliştirebilmeyi, araştırma-geliştirmeyi ve evrensel akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir programdır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Doktora programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara (öğretim üyeliği vb.) başvurabilirler.

Staj

Doktora programında staj söz konusu değildir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler ilgili öğretim üyesinin koordine ettiği eğitim veya araştırma laboratuvarında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı için yapılması gereken iş yeri eğitimi ile ilgili öğrenme yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Doktora seviyesinde değişim programımız yoktur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, birçok farklı alanda, farklı amaçlı ve farklı ölçekteki üniversite, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.