Resim-İş Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu programda sanat ve sanat eğitimi üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu program öğrencilerin sanatsal ve bilimsel bilgilerini geliştirmelerini, çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisi yanında etkili ve nitelikli ürünler verebilme yeterliğini kazanmalarını amaçlar. Bu programa lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler her yıl güz yarıyılında olmak üzere başvurabilirler. Yüksek lisans programı en az dört en çok altı yarıyılda tamamlanır. Yüksek Lisans öğrencileri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programında yer alan dersleri seçebilirler. Öğrenciler her yarıyıl en az dört ders (30 AKTS) almak zorundadırlar. Derslerinde başarılı olan öğrenciler en az iki yarıyılda tamamlamak üzere bir yüksek lisans tezi hazırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı, görsel sanatlar eğitiminin bileşenleri olan sanatsal üretim, sanat tarihi araştırmaları, sanat eleştirisi çalışmaları alanında bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformda paylaşan, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak alana katkı sağlayan, akademik ortamda kendine yer edinebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip bireyler öğretim kadrosu tarafından yürütülen bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA ÇAPAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. SEVGİ ARI

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. NİMET KESER

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ÖZGÜR AKTAŞ

Amaç

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan devlet okullarına ve özel okullara sanat eğitimi ve Görsel Sanatlar Dersi alanında uzman olan öğretmen adayları yetiştirmektir.

Hedef

Bu programın hedefi, Eğitim Fakültelerine bağlı Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı lisans programlarından mezun öğretmen adaylarının alanlarında bilimsel ve sanatsal araştırma yapabilecek bilgi birikimini geliştirmenin yanı sıra özel ve devlet destekli okullarda öğretmenlik yapan ve Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunlarının da sanat eğitimi alanında uzman niteliği kazanmasını destekleyecek beceriler kazandırmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından veya Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Resim, Heykel, Grafik, Seramik bölümlerinden birinden mezun olmak.. En az 55 (Eşit Ağırlık veya Sözel). ALES, en az 50.yabancı dil puanına sahip olan adaylar programın sınavına başvurabilirler. Adaylar, yazılı ve sözlü sınavından alındıktan sonra tüm puanlarının ortalaması en az 60 olan adaylar programa kayıt ve kabul hakkı kazanır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Resim-İş Eğitimi Yüksek Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin 120 AKTS'yi tamamlaması ve Tez Savunmasından başarılı olması gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

-Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 'Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, Yabancı dil notu, yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Atölye (Stüdyo) ifadesi içeren dersler sanatsal uygulama (resim, heykel, grafik tasarım, vs.) çalışmalarını kapsamaktadır. Bu derslerde öğrencilerden, belirli bir problem ya da kavram, konu kapsamında proje çalışması yapmaları beklenir.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programımızda öğrenciler Erasmus Değişim Programından yararlanabilmektedir. Çift Anadal; Yan Dal ve Ortak Programları yoktur.

İstihdam Olanakları

Resim-İş Eğitimi Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler sanat eğitimi uzmanı olarak kabul edilirler.