Makina Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1982 yılında yüksek lisans ve 1984 yılında doktora öğretimine başlamıştır. Bölümümüzde yaklaşık 1000 öğrenci lisans ve 200 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimimizde derslerin tamamı İngilizce olarak verilmektedir. Ekim 2022 itibarıyla bölümümüzde 8 profesör, 1 doçent, 2 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi olmak üzere 17 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde: Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji ve Mekanik olmak üzere toplam beş anabilim dalı mevcuttur. Her anabilim dalının kendi laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Anabilim Dalında; Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş bilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Programda ilk yıl ikisi zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere toplam yedi ders bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere makine mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Dersleri tamamlayan öğrenciler yeterlilik sınavına girmektedir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler tez önerilerini vererek en az dört yarıyıl sürecek olan doktora tezlerine başlamaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ALİ BİRCAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN

Amaç

Makine Mühendisliği; temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen genel bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisliği lisans eğitim-öğretim programında sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim ve uygulama çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, takım çalışmasına yatkın, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine sahip ve çevreye duyarlı mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Enerji ile ilgili alanlarda, bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyona sahip, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini verilen eğitim ile bütünleştirip yorumlayarak, özgün yeni bilgiler oluşturabilecek ve uygulayabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Yüksek lisans yapmış olmak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarı ile tamamlayanlar bilimde doktor unvanını almaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bilim Doktoru unvanı verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Öğretim görevlisi veya üyesi kadrolarına başvurabilir

Staj

Staj gerekliliği bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Derslere ait uygulamalar yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus programı imkanı vardır.

İstihdam Olanakları

Yurtiçi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim üyesi, Ar-Ge merkezi veya bölümü içeren kuruluşlarda araştırmacı olarak görev yapabilirler. Sanayi veya danışmanlık firmalarında yönetici olabilirler.