Peyzaj Mimarlığı

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Peyzaj Tasarımı ve Peyzaj Planlama disiplinlerini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama alanlarında öncü bir bilim dalı olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda anabilim dalının öz görevi geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğa ve doğal bileşenleri, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendini geliştirebilen ve bilim insanı adayı Peyzaj Mimarları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında bilgi üreten ve üretilmiş bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Programın özelliği, ilgili alanlarda eğitim verebilme, araştırma yapabilme, araştırma sonuçlarını yorumlayabilme ve yazabilme ve bunları farklı ortamlarda sözlü ve görsel olarak sunabilme becerisi kazandırmaktadır. Bu bağlamda geleceğe yön vermek amacıyla çevreyi, doğayı ve doğal bileşenleri, yaşamı ve mekanı kavrayabilen, bilgilerini yaratıcı ve entelektüel kimliğiyle bütünleştirebilen, yeniliklerle kendini geliştiren ve aday olmaya aday Peyzaj Mimarları yetiştirmek hedeflenmektedir. bilim adamları, araştırma ve uygulama alanlarında bilgi üretirler ve toplum yararına bilgi üretirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ZERRİN SÖĞÜT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL ÜNLÜKAPLAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HAKAN ALPHAN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. ZERRİN SÖĞÜT

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Nermin Merve YALÇINKAYA

Amaç

Programın amacı geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğa ve doğal bileşenleri, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendini geliştirebilen ve bilim insanı adayı Peyzaj Mimarları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında bilgi üreten ve üretilmiş bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Hedef

Programın amacı geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğa ve doğal bileşenleri, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendini geliştirebilen ve bilim insanı adayı Peyzaj Mimarları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında bilgi üreten ve üretilmiş bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitenin Lisansüstü kabul koşullarını içeren "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"ndeki esaslara göre yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programın sonunda "Bilim Doktoru" ünvanı alınmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kendi alanında veya ilgili alanlarda Doktor öğretim üyesi olabilirler. Akademik alanda olmayan kişiler de bu ünvanın kendilerine sağladığı avantajları kullanabilirler.

Staj

Yoktur.

Uygulamalı Ders

Yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Devletin belirli kurumları (Üniversiteler, MEB, vd), Erasmus ve özel anlaşmalarla yurtdışı değişim programları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Üniversiteler başta olmak üzere ilgili devlet kurumları ve özel kuruluşlarda görev alınabilir.