İç Mimarlık (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Mesleğinin gereksinimi olan nitelikli tasarımcı yetiştirme amacı ile Ana Bilim Dalı olarak kurulan İç Mimarlık Bölümünde 1994 yılında Lisansüstü eğitime başlanılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans eğitimi verilmektedir. İç Mimarlık Bölümü´nde eğitim ve öğretim; dersler, atölye çalışmaları, eskiz çalışmaları, seminerler, stajlar ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür. Eğitim dili Türkçe´ dir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İç Mimarlık, birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevrenin ve mobilyaların tasarlanması doğrultusunda, öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleri ile tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. İç Mimarlık, mimari yapı bütünlüğünde açık - kapalı her çevrenin, hacim donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan faktörü, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerler, sosyo-ekonomik kriterler paralelinde planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi, kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin, bilgide, beceride, tasarım yeteneğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. Eğitim sürecinde, görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metotları kuramsal anlatımlar, deneysel pratik uygulamalar alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek iç mimarlık mesleğine hazırlanırlar. Eğitim programı, konu ağırlıkları dengelenerek, İç Mimarlık - Çevre Tasarımı ve İç Mimarlık - Mobilya Tasarımı adları ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi TUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. TÜLAY CANBOLAT

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FEHİME YEŞİM GÜRANİ

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Kemal SAKARYA

Amaç

Uluslar arası düzeyde ve çok disiplinli bir ortamda mesleki deneyimleri paylaşarak yüksek lisans eğitimi yapmak Mesleki iletişim ortamını güçlendirmek, eğitim ve mesleki deneyimleri paylaşmak, Mekan algısı, sunum teknikleri ve mekan yaratma yeteneğini arttırmak Tasarım konusunda sistematik araştırma yapmak ve kazanımlarını bir tezle sonlandıracak teorik ve uygulamalı bir bilgi alt yapısına sahip olmak, Eğitim, araştırma ve uygulama alanında İç Mimarlığa yönelik yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve ülkemizi uluslar arası arenada temsil etmek amacındadır.

Hedef

İç Mimarlık ile ilgili konularda eğitim, araştırma, uygulama ekseninde; bilimin yol göstericiliğinde kurumsal ve uygulamalı çalışmalar yapabilen, topluma hizmet ve uluslararasılaşma hedefini amaç edinmiş ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen, liderlik yapabilen, sorumluluk alabilen, girişimci, takım çalışmasına uygun, alanında yeterli ve yetkin bilgiye sahip meslek adamları yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Yabancı Dil, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans mezuniyetleri İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olması şartıyla Yüksek İç Mimar ünvanı almaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisini tamamlaması ve Yüksek Lisans Tezini başarıyla savunması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Sanatta Yeterlik ve Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programa kayıtlı öğrenciler, Erasmus + kapsamında anlaşmalı olunan Üniversiteler ile değişim yapabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları Üniversiteler gibi kamu kurumlarında çalışabilmekte, özel sektörde ise serbest mimarlık büroları ve şantiyeleri, inşaat şirketleri ve şantiyeleri, Mobilya üreten fabrika ve atölyeler gibi kurumlarda istihdam edilmektedir.