Türkçe Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 2006-2007 akademik yılında eğitime başlamıştır. Ana bilim dalı bünyesinde bir profesör, üç doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Ana bilim dalımızda öğrenim gören öğretmen adayları Erasmus +, Mevlana ve Farabi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir. Türkçe öğretmeni adayları, çift ana dal veya yan dal olarak Eğitim Fakültesindeki lisans programlarından birinde öğrenim görme hakkına sahiptir. Programda yer alan bütün dersler yüz yüze verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Türkçe öğretmeni yetiştiren dört yıllık lisans programıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FARUK YILDIRIM

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FARUK YILDIRIM

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU

Amaç

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı, 1. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip; eğitim biliminin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini özümsemiş Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir. 2. Türk dilinin kurallarını ve geçirdiği evreleri ayrıntılarıyla bilen, Türk edebiyatının bütün evreleri ve önde gelen isimleri ile dünya edebiyatı hakkında bilgi sahibi öğretmenler yetiştirmektir. 3. Türkiye Türkçesini ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime bilgisi, söz dizimi, anlambilim ve sözlükbilim gibi dil bilgisi ve dilbilime ilişkin alanlarda anlama, yorumlama ve çözümleme becerisine sahip, bu alandaki bilgisini araştırma ve geliştirme yönünde kullanabilecek, dil becerileri gelişmiş öğretmenler yetiştirmektir. 4. Ortaokulda eğitim gören çocuklara Türkçeyi doğru kullanabilme, okuduğunu ve dinlediğini anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak donanımda, dil bilinci ve dil becerileri gelişmiş öğretmenler yetiştirmektir. 5. Bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi kullanan; öğrencilerle ve çevresiyle etkili iletişim kuran, iş birliği yapan; yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünen; Türkçe eğitimi alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli izleyen; araştırmaya önem veren; girişimci ve sorun çözen, sorumluluk sahibi, farklı görüşlere saygılı Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedef

1. Öğrencileri, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı; yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip; teknolojik değişimlere ayak uydurabilen ve alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanabilen; görünüş, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olabilen öğretmenler olarak yetiştirmek. 2. Öğrencileri, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen öğretmenler olarak yetiştirmek. 3. Türkçe öğretmeni adaylarının yenilikçi olmalarını, karşılaştığı sorunlara özgün çözümler üretebilmelerini sağlamak. 4. Öğrencileri; mesleğinde yeterlilik ve etik sorumluluk kazanmış, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen öğretmenler olarak yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda belirlenen kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Türkçe öğretmenliği lisans derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapabilirler.

Staj

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması amacıyla Öğretmenlik uygulaması I (7. Yarıyıl) ve Öğretmenlik uygulaması II (8. Yarıyıl) dersleri için fakülte yoluyla MEB okulları ile iş birliği içinde uygulamaları sürdürmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına kadar uygulama okulları, ana bilim dalımızla iş birliği yapacak şekilde farklı türden okullar kapsamında seçilmekteydi. Fakat bu tarihten sonra okul seçimi ana bilim dalının inisiyatifinden çıkmış, öğrenci ve öğretim elemanı listeleri hazırlanıp Millî Eğitime gönderileceği zaman okul adı belirtilmemesi Millî Eğitim tarafından resmî yazı ile özellikle bildirilmiştir. Bu çerçevede uygulama okullarının seçimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Uygulamalı Ders

"Topluma hizmet uygulamaları", "Öğretmenlik uygulaması I" ve "Öğretmenlik uygulaması II" isimli üç uygulamalı ders bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Uygulamaya yönelik derslerin son sınıftaki yoğunluğu ile öğrenciler meslek hayatına hazırlanmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Eğitim fakültesinin diğer tüm lisans programlarında çift anadal/yan dal yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Türkçe öğretmenliği, yabancılara Türkçe öğretimi, reklamcılık, metin yazarlığı ve editörlük gibi birçok sektörde istihdam edilmektedir.