Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Önceki dönemlerde ilköğretim ana bilim dalı bünyesinde öğrenci lisans üstü eğitim veren program fen bilgisi eğitimi bilim dalı olarak ilk kez 2017-2018 yılı güz yarı yılında öğrenci alımına başlamıştır. Program çerçevesinde 4 profesör doktor, 1 doçent doktor 2 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Bilim dalı kendi alanında oldukça nitelikli akademik ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. TÜBİTAK, tarafından desteklenmiş çeşitli alanlardaki bilimsel projeler içinde yer alan akademisyen kadrosu ile yeterli bir eğitim fırsatı vaat etmektedir. Bu program sayesinde öğrenciler bilimsel etkinliklere katılma becerilerini geliştirmekte ve elde ettikleri sonuçları bilim camiasıyla paylaşmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Fen Eğitimi bilim dalı etrafında şekillenen program, fen öğretimi disiplininin kuramsal temelleri, bilimin doğası, etkili fen eğitimi ve araştırma yöntemleri etrafında bütüncül bir eğitim sunmakta, seçmeli derslerle de öğrencilerin fen eğitimi alanının farklı alanlarına yönelmesine aracı olmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Programdan mezun olabilmek için adayların, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olması gerekir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. PERİHAN ARTUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MUZAFFER ÖZCAN

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. BETÜL KARADUMAN

Amaç

Fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve buna paralel olarak bilimsel araştırmalar yapabilmeyi amaç edinen araştırmacı öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef

Fen eğitimiyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme Fen eğitimiyle ilgili ileri seviyedeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Fen eğitimiyle ilgili bilgileri, problem çözme veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme Fen öğrenme sürecini planlarken, çağın gerektirdiği modern yaklaşımları uygulama Fen eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme Fen eğitiminde yaptıkları araştırmaları, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü veya görsel olarak sunabilme Fen bilimleri ile ilgili edindiği teorik bilgileri günlük olayları anlamada, yorumlamada ve açıklamada kullanma Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve etik değerlerin bilincine sahip olma

Kayıt Kabul Koşulları

Programa Başvuru Koşulları: 1) Aşağıda sıralanan şartlardan en az birini karşılamak a. Eğitim fakültesi lisans diplomasına sahip olmak veya mezuniyet aşamasında olmak. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. b. Diğer fakültelerden muzun olup pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak. c. Diğer fakültelerden muzun olup pedagojik formasyon tezli/tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmak. d. Halen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik yapanlar, özel ilköğretim okulları, özel ortaokullar, özel liselerde öğretmenlik yapanlar. 2) ALES’ten en az 55 standart puan almış olmak veya ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen GMAT, GRE ve benzeri sınavlardan eşdeğer taban puanı almış olmak gerekir. 3) Programa başvuru yapabilmek için yabancı dil zorunluluğu yoktur.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

uzman

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Programdan mezun olabilmek için adayların, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olması gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

Staj

staj süresi ve yeri bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın ortakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programının mezunları, MEB ve ona bağlı özel okullarda öğretmenlik; Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğretmenlik;MEB ve ona bağlı özel okullarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler. Bunların yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden mezunlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev alabilirler.