Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Yüksek Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen program sonunda öğrenciler, lisans eğitimlerini "Ziraat Mühendisi" unvanı alarak tamamlamışlarsa, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında uzman düzeyinde yeterliliklere sahip "Ziraat Yüksek Mühendisi", eğer başka bir unvan alarak tamamlamışlarsa "Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzmanı" unvanı ile yasaların kendilere verdiği yetkileri kullanmaya hak kazanırlar. Öğrenciler, programdaki eğitim-öğretimleri süresince, 72´si Uzmanlık Alan Derslerinin de dahil olduğu Yüksek Lisans derslerinden ve seminerden ve 48´i de tez çalışmasından olmak üzere 120 AKTS´yi tamamlamak zorundadırlar. Son iki yarıyıllarında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili Toprak Etüt Haritalama, Toprak Genesisi, Toprak Kimyası, Toprak Fiziği, Toprak Mineralojisi, Toprak Biyolojisi, Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme gibi çalışma alanlarında Yüksek Lisans Tezi hazırlamak suretiyle, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan uzman veya akademik kariyerine devam etmek isteyen genç araştırıcı olarak mezun olurlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede uzman düzeyinde iş gücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerin, toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimlerine ait uzman düzeyinde yeterli bilgiyle donanmaları da programın temel hedeflerindendir. Ayrıca, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümündeki laboratuvarlar, seralar ve Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki araziler ve dünyanın en verimli üç ovasından birisi olan Çukurova´nın kampüsün çok yakınında olması, öğrencilerinin vizyonlarının genişlemesi ve daha iyi eğitim almaları için oldukça önemlidir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SELİM EKER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. EMİN BÜLENT ERENOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. EMİN BÜLENT ERENOĞLU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Sürdürülebilir çevre ve bitkisel üretim için Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alında uzman kişilerin yetiştirilmesi

Hedef

Bilimsel doğruları kullanarak, toprak-su-çevre sorunlarına çözüm üretebilme ve toprakların özelliklerine uygun olarak kullanımını sağlamaya ve sürdürülebilir üretim prensiplerine bağlı olarak bitkisel verimliliğin artırılması için toprak verimliğini iyileştirme konusunda uzman ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yüksek lisans derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

-

Staj

-

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Tarım ve Orman Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, resmi ve özel toprak, bitki ve gübre analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda, çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı mezunlarıdır.