SÖ1800 Tez Çalışması

24 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1800
Ad Tez Çalışması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 24 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin sınıf öğretmenliğialanında seçtiği bir konuyu bilimselaraştırma yöntemlerini kullanarakincelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları öncekive benzeraraştırma sonuçlarıve kendiyorumlarıçerçevesinde yorumlayarak bilimselaraştırma raporu haline getirmesive rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Sınıf öğretmenliği alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997 Çukurova Üniversitesi, SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, California Berkeley University Library (2022). APA Style Citations (American Psychological Association). Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016

Notlar

Konuyla ilgili literatür


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sınıf öğretmenliği alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
ÖÇ02 Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler
ÖÇ03 Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
ÖÇ04 Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
ÖÇ05 Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
ÖÇ06 Topladığı verileri analiz eder
ÖÇ07 Elde ettiği bulguları betimler.
ÖÇ08 Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
ÖÇ09 Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde sunar
ÖÇ10 Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar II


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 5
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tez tarama ve özet çıkarma Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
2 Özetlenen tezlerin problem cümleleri ile uygulanan istatistikselyöntemlerin tartışılması Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Alanındaki dergilerde son 5 yıl içerisinde yayınlananmakalelerin özetlenmesi Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
4 Özgün bir projede problem cümlesi, alt problemler, hipotez ve sayıltılar yazma Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
5 Uygun yöntemleri tartışma, ölçme aracını belirleme Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 İstatiksel analiz düzenekleri oluşturma İlgili yayınları tarama Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
7 Projeyi uygulama I Veri girişini yapma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Projeyi uygulama II Verileri tablolaştırma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
10 Projeyi uygulama III Verileri tablolaştırma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
11 Projeyi uygulama IV Araştırmanın giriş kısmının yeniden gözden geçirilerek yazımı Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
12 Projeyi uygulama V Araştırmanın kuramsal çerçevesinin güncellenerek yazımı Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
13 Araştırma raporunun yazımı I Araştırmanın yöntem bölümünün güncellenerekyazımı Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
14 Araştırma raporunun yazımı II Araştırmanın tartışma bölümünün yazımı Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Araştırma raporunun yazımı III Sunum metninin hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 15 225
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 15 15 225
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 40 40
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 50 50
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (Saat) 590
Toplam İş Yükü / 25 (s) 23,60
AKTS 24 AKTS