Histoloji-Embriyoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Doktora programına; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi mezunları ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Anabilim Dalı akademik kurulunca uygun bulunan adaylar kabul edilmektedir. Programın ilk iki yılı Histoloji ve Embriyoloji alanında ileri düzeyde teorik ve laboratuvar uygulamalarını içeren eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimlerin sonunda öğrencinin program ile ilgili bilgileri doktora yeterlik sınavı ile ölçülür. Bu sınav sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, eğitimlerinin geri kalan iki yılında doktora tezi çalışması yaparlar ve tez savunma sınavında başarılı bulunanlar “Histoloji ve Embriyoloji Bilim Doktoru” unvanını alırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Doktora programı; Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında, doktora düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bu kapsamda doktora öğrencilerine hücre, doku ve organların mikroskobik yapıları, fonksiyonel ilişkileri ile insan gelişimi ve yardımlı üreme teknikleri, hücre kültürü, histokimya ve immünohistokimya alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceri eğitimi verilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SAİT POLAT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı; Histoloji ve Embriyoloji alanında evrensel bilim kriterlerine uygun olarak, dalının gereksinimlerine cevap verebilecek, bilgi, tutum ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere önem veren bilim insanı yetiştirmektir.

Hedef

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Doktora programı alanında yetkin, güncel bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilgiye ulaşma becerisine sahip, araştırma planlamasında yer alabilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda programdan mezun olanların; üniversitelerde öğretim elemanı olarak istihdam edilmelerinin yanı sıra, yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuvarlarında (embriyoloji, androloji), kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alacak niteliklere sahip olması hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Doktora programına başvurmak için; adayların ilanda belirtilen alanlardan mezun olması aranır. Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması şartı aranır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3,00 veya eşdeğer bir not ortalaması ile ALES’ten en az 80 standart puana sahip olması gerekir.. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %10’u, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u, yabancı dilin %5'i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Lisans derecesi ile başvuranlarda ise, ALES standart puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı sınav/mülakat sonucu ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %5’inin toplamıdır. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan çerçevesinde kabul edilir

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Histoloji ve Embriyoloji Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Doktora programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

En üst düzey eğitim programıdır.

Staj

Program kapsamında staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Doktora eğitimi ışık ve elektron mikroskobi laboratuvarları, immünohistokimya laboratuvarı, immünofloresan laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversitelerde öğretim elemanı olarak istihdam edilmelerinin yanı sıra, yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuvarlarında (embriyoloji, androloji), kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alabilirler.