DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Ekonometri II IEM   704 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin ekonometrik yöntemlerle modellenmesi, bilgisayar programıyla uygulanması ve bu modellerin yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
DFve ADF Durağanlık testleri, Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, VEC modelinin tahmini, ARIMA modellerinin tahmini, VAR modelinin tahmini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makro iktisadi bir modelin oluşturulması.
2) Modelde var olan değişkenlere ilişkin zaman serisi özelliklerinin ortaya konması.
3) Uygun model tahmini ve tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi.
4) Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin analiz edilmesi.
5) Her bir öğrencinin Türkiye verileri kullanılarak elde etmiş olduğu model tahmin sonuçlarının tartışılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zaman Serisi Ekonometrisine Giriş İlgili Okuma Anlatım
2 Bazı Temel Kavramlar, Fark Denklemleri,Beyaz Gürültü Süreci, AR, MA, ARMA ve ARIMA Modelleri İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
3 Box- Jenkins Öngörü Modelleri ( uygulama ) İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
4 Tesadüfi Yürüyüş Hipotezi, Deterministik ve Stokastik Trend, Taklit Regresyon İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
5 Durağan Olmayan Stokastik Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Zaman Serilerinde Trendin Ortadan Kaldırılması : Fark ve Trend Durağan Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
7 Durağanlığın Test Edilmesi, Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (ACF) Durağanlığın Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders İçeriğinin Çalışılması Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (PACF) Durağanlığın Test Edilmesi, Q İstatistiği, LB, IDW İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
10 Durağanlık İçin Birim Kök Testleri: DF, ADF, PP, KPSS, DF-GLS, v.d. ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
11 VAR analizi ve uygulamalar İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
12 Eşbütünleşme (Ko-entegrasyon) Analizine Giriş, Ko-entegrasyonun Varlığının Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
13 Engle-GrangerTesti, Engle-Granger ve Yoo Yaklaşımı, Johansen İz test İstatistiği ve Maksimum Özdeğeri istatistiği İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
14 Hata Düzeltme Modelleri ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
15 Nedensellik Analizleri, Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki fonksiyonlarına ilişkin uygulamalar İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm Ders İçeriğinin Çalışılması Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar