DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarihi Çevre İçinde Çağdaş Mimari Yapılaşma STA   861 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı tarihi çevrelerde tek yapı ve doku olmak üzere değişik ölçeklerde eski-yeni; geleneksel-çağdaş kavramları ikileminde farklı kuramsal ilkelerin ve mimarlık yaklaşımlarının tartışılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerin tarihi kentsel dokularda boşalan alanların yeniden tasarlanması, geleneksel yapıların günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi ve yeniden işlevlendirilmesi, tarihi yapılarda yeni ek olgusu, arkeolojik alanlarda koruyucu üst örtü uygulamaları gibi Türkiye'de ve dünyada yapılmış farklı uygulamalar üzerinden koruma, mimarlık ve tasarım ilkelerini birarada değerlendirme ve biçimlendirme becerisinin kazandırılmasına yönelik kuramsal altyapılarını geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamındaki konular kentsel korumada eski-yeni yapılaşmaya ilişkin tartışmalardan yapı ölçeğine inen bir dizgide ele alınırken; ayrıca arkeolojik alanlarda üst örtü uygulamaları ile arkeolojik alanlar için bir tartışma ortamı sağlanmaktadır. Dersin son bölümünde tematik sunuşlar ile kentsel tasarım-kentsel koruma, mimari tasarım-mimari koruma bağlamında güncel tartışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Mimarlık alanına ait konularda gerekli teknik, estetik kültürel alt yapıya sahip olma ve bunu meslek alanıyla ilişkilendirebilme.
2) Yerel ve evrensel kültür/sanat tarihi ve güzel sanatlar bilgisini değerlendirme yeteneğini kazanma.
3) Doğal ve yapılı çevre ilişkisini kurma yeteneğini kazanma ve geliştirme.
4) Koruma kültür Mirası, yenileme konularında bilgi ve bilinç sahibi olma.
5) İç Mimarlık sorunları ve tasarım konularında tesbit, analiz ve sentez yapabilme, gerekli dil-anlatım teknikleri kullanabilme ve sunuş becerisini geliştirme.
6) İç Mimarlık sorunları ve tasarım alanını, kavramsal yaklaşımlarla geliştirme, hayal gücünü sürece katabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisini kazanma.
7) Meslek alanına yönelik araştırma yapabilme, analizler sonucu elde edilen verilerin tasarıma yansıtılması becerisini kazanma.
8) Çalışmalara ve tasarımlara ilişkin geliştirilen fikirleri aktarmada serbest el, elektronik araçlar, maket, grafik vb. farklı yöntem ve teknikleri kullanma becerisini kazanma.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihi kentin kimliğini oluşturan özellikler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Koruma altına alınması gereken bölgelerin. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Kentsel sit tanımı ve özellikleri ve korunma ilkeleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Kentsel sit alanlarında koruma planı ve yapılaşma şartlarına göre yapılmış yeni binaların değerlendirilmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Tarihi kentlerin korunmaları ve çağdaş yaşama entegrasyonu ile ilgili önlemler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Tarihi kent dokusunda çağdaş bina tasarımı ve tarihi yapılarda çağdaş ekler; Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Dünyadan ilgili örneklerin analizi ve değerlendirilmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Tarihi çevrede çağdaş bina tasarım örnekleri. (Alışveriş Mekanları, Çarşılar) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Tarihi çevrede çağdaş bina tasarım örnekleri. (Çok Katlı Binalar, Konutlar) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Tarihi çevrede çağdaş bina tasarım örnekleri. (Oteller, Sosyal Tesisler) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Tarihi çevrede çağdaş bina tasarım örnekleri. (Restorantlar, Cafeler) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Tarihi çevrede çağdaş bina tasarım örnekleri. (Büro Binaları, Kamu Binaları) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Tarihi çevrede çağdaş bina tasarım örnekleri. (Hastaneler, Sağlık Binaları) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Öğrencilerin seçtikleri ve üzerinde çalıştıkları uygulamaların değerlendirilmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar