İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Gazetecilik ve Enformasyon 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(GAZETECİLİK PR.)
123456789101112131415161718192021222324252627
BİLGİKuramsal, Olgusal155243243
244433143
355554344
455455355
555455455
633555355
744545444
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı1554555
2554455
3554455
4452555
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1455
2555
3555
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 155
255
345
455
555
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik1452
2454
3333
4333
5333
6555
7555
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik155555
245555
344455
455555
533333


 Gazetecilik ve Enformasyon  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6 Düzey (lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.

2-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.

3-Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.

4-Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.

5-İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.

6-Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.

7-İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.

1-Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2-Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.

3-Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.

4-Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.

1-Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

3-Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.

1-Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.

3-Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

4-Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

5-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

5-Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.

6-Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.

7-Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.

1-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

2-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.

3-Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.

4-Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.

5-Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.