Program Hakkında Bilgi

Felsefe Grubu Öğretmenliği Anabilim Dalı yaklaşık 200 lisans öğrencisiyle birlikte her yıl ortalama 40 mezun vermektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde merkezi olarak yapılan üniversiteye giriş sınavlarıyla her yıl 40 öğrenci bölüme kayıt yaptırmaktadır. Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı dört alt disiplinin bileşiminden oluşan multidisipliner bir yapıdadır. "Felsefe grubu" adı altında; felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alt disiplinleri yer almaktadır. Beş yıllık Lisans eğitimine dayalı olarak alınan akademik eğitim süresince felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alt disiplinlerinin temel tartışmaları, eğitim sistemimizin gerektirdiği eğitim bilimlerine yönelik bilgi ve beceriler ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınarak "Felsefe Grubu Öğretmeni" unvanıyla mezun veren bir programdır. İlk mezunlarını 1989 yılında veren Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans programında; alan ile ilgili teorik dersler (alan bilgisi), genel kültür dersleri ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik dersler verilerek sosyal bilimlerde ve insan bilimlerinde yeterli donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi amaç edinilmiştir. Bölümüzde iki yarı dönemden oluşan staj uygulaması zorunludur. Eğitim dili Türkçe olup bölümüzde 1 profesör, 3 yardımcı doçent ve 4 öğretim elemanı bulunmaktadır.  
Program ISCED Kodu

0223-0314-0313-0111
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programının amacı; öğrencilere alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu programda öğrenciler genel olarak bireyler arası ilişkiler, yardım becerileri, psikolojik ölçme araçları, araştırma teknikleri ve davranış bilimleri konularında bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. RPD lisans programı; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri ve adalet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek "psikolojik danışmanlar" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, danışman adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. RPD Anabilim Dalı eğitim ve hizmet amaçlı kullanılmak üzere ter türlü donanımı olan bir PDR birimine sahiptir. Bu birimde öğrenciler, rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarını yürütmekte ve bazı derslerini birim içerisinde görsel ve uygulamalı bir biçimde gerçekleştirmektedirler. Lisans programı özellikle okullarda yapılabilecek tüm RPD uygulamalarına mümkün olduğunca yer vererek danışman adaylarını mezun olduktan sonra okul ortamında çalışmaya hazır hale getirmektedir. Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimleri yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir. Ayrıca, öğrenciler PDR biriminden kendi bireysel sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alabilmektedirler. 
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.