Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematiğe ilişkin yeterli alan bilgisine sahip olur.

- Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Eğitim ortamlarında kullanılacak sınıf yönetimi yaklaşımlarını etkin olarak uygular.

- Etkili bir matematik eğitimi için uygun öğretim yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme ortamlarını gelişim ve yaş düzeylerine uygun olarak hazırlar.

- Matematik-Toplum-Çevre-Tarih ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.

- Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanır.

- Matematik öğretiminde konuya uygun araç, gereç ve materyal seçer ve tasarlar.

- Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.

- Etkili bir matematik öğretimi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve işleyişi bilgisine sahiptir.

- Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir öğretmen olur.