DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal İşletmecilik TEP   308 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal işletmecilikle ilgili temel kavramların öğretilmesi; ülkemizde tarım işletmelerinin genel durumunun ve başlıca sınıflandırma şekillerinin açıklanması; tarım işletmelerini diğer sektör işletmelerinden ayıran özelliklerin bilinmesi; tarım işletmelerinde uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin avantaj ve dezavantajlarının açıklanması; işletme kayıtları, envanter, bilanço ve sermaye konularında temel bilgilerin verilmesi; değerleme yöntemleri, maliyet hesapları ve işletme faaliyet sonuçları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
İşletme Ekonomisi ve Tarımsal İşletmecilik Kavramları; Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Ülkemizde Durum; Tarım İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri Teşebbüslerin Seçimi ve Kombinasyonu; Tarım İşletmelerinin Çalışmalarını Etkileyen Faktörler; İşletme Kayıtları, Envanter Hazırlama, Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı; Değerleme Yöntemleri; Amortisman Hesaplama Yöntemleri; Tarımsal Üretimde Maliyetler; İşletme Faaliyet Sonuçları; Risk ve Belirsizlik; Tarım İşletmelerinin Planlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal işletmecilik kavramını bilir, diğer sektörlerdeki işletmelerle ayırımını yapabilir
2) Tarımda uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin gerekliliklerini bilir ve işletme planlaması kararlarında bunları kullanır
3) Tek ve çok yıllık bitkiler ile hayvansal üretimde maliyet hesabı konusunda temel yaklaşımları bilir ve bunları sayısal bir örnekle uygulayabilir
4) Tarımda risk ve belirsizliğin nedenlerini, riski azaltmak için yapılması gerekenleri bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal işletmecilik; ilgili kavramlar, tarihsel gelişim ve günümüzdeki durum; tarım işletmelerinde amaçlar; yönetim kavramı; Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yönetimin işlevleriKarar verme süreci; stratejik ve taktik yönetim amaç ve aşamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarım işletmelerinin sınıflandırılması; tarım işletmelerinde büyüklük sınıflandırmasında girdi ve çıktı yönelimli ölçütler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tarım işletmelerinin ayırt edici özellikleri; tarım işletmelerinin şekillenmesinde rol oynayan faktörler; tarımda kayıt tutma; nakit ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilanço ve Bilanço Analizi: envanter; değerleme, farklı değerleme yöntemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Bilanço ve Bilanço Analizi: örnekler ve analiz Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Kar-Zarar Çizelgesi ve Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 Tek ürün bütçesi Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Kısmi Bütçeler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Tüm İşletme Planlaması Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Nakit Akış Bütçeleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımsal Ürünlerde Maliyet Hesaplamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Yatırım Analizi; Sahip Olma Maliyetleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Arazi Kullanımı ve Maliyet Hesaplamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar