DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Haz. ve Değerlendirme TEP   402 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımla ilgili proje hazırlama, hazırlanmış projelerin yapılabilirliğini sorgulama, belli başlı değerlendirme ölçütleri yardımıyla alternatif yatırım kararları arasında seçim yapma ve proje sürecini yönetme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Yatırım ve proje kavramları, proje hazırlama ve değerlendirmenin gerekliliği, Yatırım konusunun belirlenmesi ve proje kararı, ön yapılabilirlik (fizibilite) çalışması, Pazar araştırması, Kuruluş yeri ve kapasite seçimi, projenin teknik analizi, Projenin gelir ve giderleri, projenin nakit akış tabloları, projenin mali ve ekonomik değerlendirilmesi, projenin Net Bugünkü Değerinin, Fayda/Masraf oranının ve İç Karlılık Oranının hesaplanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Büyük ölçekli ve karmaşık olmayan tarımsal yatırım projelerini hazırlayabilir
2) Yatırımın kuruluş yeri ve kapasite seçimini, pazar araştırmasıyla ilintisini kurarak yapabilir.
3) Teknik ve ekonomik disiplinler arası ekip çalışması deneyimi kazanır.
4) Projeyi değerlendirmede başvurulacak karar ölçütlerini (Fayda/Masraf oranı, Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı) hesaplayabilir.
5) Yatırımın yapılabilirliği kararını ve projeler arasında seçimi, nesnel ölçütlere başvurarak yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yatırım ve proje kavramları, proje hazırlama ve değerlendirmenin gerekliliği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Yatırım konusunun belirlenmesi ve proje kararı, ön yapılabilirlik (fizibilite) çalışması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
3 Pazar araştırması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
4 Kuruluş yeri ve kapasite seçimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
5 Projenin teknik analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Toplam proje gelirleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Projenin finansmanı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Projenin net akış tablolarının hazırlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözetmeyen değerlendirme ölçütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Grup Çalışması
Ödev
13 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözeten değerlendirme ölçütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Paranın zaman değeri, iskonto ve bileşik faiz Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Grup Çalışması
Ödev
15 Projenin net bugünkü değeri, fayda/maliyet oranı, iç karlılık oranlarının hesaplanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar