DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Okuryazarlığı ILT   223 3 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYŞE ASLI SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medya okuryazarlığının toplumda yaygınlaşması için iletişim öğrencilerini gerekli bilgi ve becerilerle donatmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Okuryazarlık ve modernleşme ilişkisi, medyanın kurgusal içeriği, estetik formlar ve medya, medyanın ekonomi-politiği, karşılaştırmalı medya analizi, gibi konular işlenecektir. Okuryazarlıktan medya okuryazarlığına dönüşen süreçte, medya ile donatılmış toplumsal iletişimin unsurları teorik ve uygulamalı olarak işlenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, medya okuryazarlığı ile ilgili temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
2) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
3) Toplumsal iletişimin araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4) Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5) Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırt edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6) Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
7) Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Anlatım
2 Okuryazarlık ve modernleşme süreci ders okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Medyanın yaygınlaşma süreci ders okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Popüler kültür ve medya ders okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Medya ve toplumsal değişim ilişkileri ders okumaları Alıştırma ve Uygulama
6 Eleştirel sosyal teori ve medya ders okumaları
7 Tarihsel gelişim ders okumaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders okumaları Yazılı Sınav
9 Medya okuryazarlığı eğitim süreci ders okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Farklı yaklaşımlar, farklı uygulamalar ders okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Medya çözümleme örnekleri ders okumaları Alıştırma ve Uygulama
12 Haberler, haber programları, belgeseller, vd. ders okumaları Alıştırma ve Uygulama
13 Reklamlar, Sosyal reklamlar, Kontralar ders okumaları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Medya ve Etik: iletişim etiği ve meslek etiği ders okumaları
15 Genel değerlendirme ders okumaları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders okumaları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar