DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II ILT   230 4 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYŞE ASLI SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste İletişim fakültesi öğrencilerinin alanlarında geliştirmeye çalıştıkları uzmanlık bilgisi ve becerisi için gerekli olabilecek, nicel, nitel araştırma yöntem tekniklerini kullanmayı ve araştırmalardan elde edilen bulguları rapor etmeyi öğretmek amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması, Örnekleme kuramları, veri toplama Ölçme ve değerlendirme , rapor yazma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişimin çeşitli uzmanlık alanlarında nesnel bir düşünce ve tutum kazanır
2) Gerek duyduğunda bilginin asıl kaynağına ulaşabilme ve doğru bilgi elde edebilme becerisi kazanır
3) Elde ettiği bilgilerin doğruluğunu sınayabilme ve değerlendirme deneyimi edinir
4) Nesnel bilgiye ulaşma becerisi elde eder
5) Bilim felsefesi ve sosyal bilimlerde araştırmanın önemini ve tarihçesini bilir
6) Kuram-metodoloji, hipotezler varsayımları açıklar
7) Araştırmada tasarımı ve araştırma çeşitlerini uygular
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Anlatım
2 Etnografi ve katılımcı gözlem Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Saha araştırmalar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Odak grup çalışmaları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Örnek araştırma - Analiz Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Örnek araştırma - Analiz Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Eleştirel söylem analizi Okuma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 İçerik analizi Okuma Anlatım
10 Yazım ve organizasyon I Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Yazım ve organizasyon II Okuma Grup Çalışması
12 Yazım ve organizasyon III Okuma Grup Çalışması
13 Yeni Medyada Araştırma Yöntemleri I Okuma Anlatım
Grup Çalışması
14 Yeni Medyada Araştırma Yöntemleri II Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Genel Değerlendirme Okuma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar