DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Popüler Kültür ve Modernleşme AS   349 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derste Türkiye'de ve dünyada popüler kültür ve gündelik yaşamı oluşturan kültürel ortaklık ve farklılıklar hakkında kapsamlı bir içerik hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde; Modernleşme Kuramı ve kuramın temel özellikleri ele alınacaktır. Geleneksel toplumdan, modern topluma geçiş süreci ve modernleşme kuramının eleştirileri üzerinde durulacaktır. Gündelik yaşam akışında önemli bir yere sahip olan popüler kültür kavramı açıklanacak; popüler kültürle ilişkisi bağlamında ideoloji ve tüketim toplumu kavramları analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modernleşme kuramını farklı yaklaşımlarıyla öğrenir toplumsal dönüşümü yorumlayabilir medya ürünlerini teoriye dayanarak analiz edebilir.
2) Geleneksel toplum ve modern toplum kavramlarıyla ilgili tartışmalardan haberdar olur.
3) Teoriyi gündelik yaşama nasıl uygulayacağını öğrenir.
4) Popüler kültür ve medya ilişkisini anlar.
5) Toplumsal gelişim ve dönüşüm süreci hakkında bilgi sahibi olur.
6) Toplumsal dönüşümü yorumlayabilir medya ürünlerini teoriye dayanarak analiz edebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernleşme Kuramı Tanımı Dersin Tanıtımı Anlatım
Tartışma
2 Geleneksel Toplumdan Modern Topluma geçiş süreci Okuma Anlatım
Tartışma
3 Modernleşme Kuramının Eleştirileri Literatür taraması Anlatım
Tartışma
4 Kültür ve modernleşme Okuma Anlatım
Tartışma
5 gündelik yaşamda kültür (ödev1) Okuma Anlatım
Tartışma
6 İdeoloji ve popüler kültür Okuma Anlatım
Tartışma
7 kitle toplumu-tüketim toplumu Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 moda, medya, reklamlar (ödev2) Literatür taraması Anlatım
Tartışma
10 yeniliklerin yayılması, benimsenmesi Okuma Anlatım
Tartışma
11 eleştirel okul Okuma Anlatım
Tartışma
12 eleştirel okul Okuma Anlatım
Tartışma
13 modernizm-postmodernizm Okuma Anlatım
Tartışma
14 Kültürel Çalışmalar Okuma Anlatım
Tartışma
15 genel değerlendirme (ödev3) Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar