DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye'de Siyasal Hayat ILT   326 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk siyasal tarihinin temel değişkenlerinin tanıtılması ve tartışılması. Türkiye'nin siyasal hayatını konular, aktörler ve yapısal değişim içinde anlamak. . Demokrasi tarihimizin kesintili gelişimi hakkında detaylı bilgi edinerek demokratik bilincin gelişmesine katkıda bulunmak bu dersin bir diğer amacıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders Osmanlı'nın son döneminden günümüze Türk siyasi hayatını konular, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından incelemektedir. Ders, kronolojik olarak Türk siyasal hayatında dönüm noktası olmuş önemli konular etrafında anlatılacaktır. Osmanlıdan günümüze Türk siyasal hayatının temel değişkenleri tartışılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk siyasetinin gelişme evrelerini ve Türkiye'nin siyasal hayatındaki önemli olayları ve aktörleri yorumlar.
2) Türkiye'nin siyasal hayatındaki gelişmeleri kendi tarihsel bağlamında değerlendirir,
3) Yakın dönem siyasal gelişmeleri anlamaya yönelik farkındalık geliştirir,
4) Türkiye'nin siyasal sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) Topluma karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bir birey olarak ve toplum yararına projeler geliştirebilmek için gerekli olan gelişkin siyasal kültürü edinir.
6) Disiplinler arası bir perspektifle yaklaşarak, iletişim bilgileri ve Türk siyasal hayatı alanından gelen bilgilerini sentezler. .
7) Türk siyasal hayatı konusunda edindiği bilgileri kariyer planlamasında kullanır ve buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar.
8) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal ve politik alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
9) Yerel ve ulusal olayları izleyerek Türk siyasal yaşamındaki olayları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı Sunuş Anlatım
2 Osmanlının Toprak Düzeni Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Osmanlının Toplumsal ve Siyasal yapısı Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Osmanlıda Yenileşme hareketleri Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tanzimat ve 1. Meşrutiyet Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 2. Meşrutiyet ve 1. Dünya Savaşı Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kurtuluş Savaşı Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav
9 Cumhuriyetin Kuruluşu ve Atatürk Dönemi Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Milli Şef İsmet İnönü Dönemi Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Demokrat Parti Dönemi Okuma ve Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 1960 darbesi, 1961 Anayasası ve 1960'lı yıllar, Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 1971 Askeri Müdahalesi ve 1970'li yıllar Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 1980 Askeri Darbesi ve 1980 ve 1990'lı yıllar Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 2000'li yıllar ve AKP Dönemi Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar