DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yem Hijyeni ve Teknolojisi   2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ladine ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Başarılı bir hayvansal üretim için, pazar durumunun dikkate alınması, hayvancılık konusunda eksiksiz teknik bilgi ve yeterli miktar ve kalitede yem üretimi ve bu yemlerin niteliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu dersin amacı hayvancılıkta kullanılan tüm yem kaynaklarının her yönüyle tanıtımı
Dersin İçeriği
Kaba ve yoğun yem kaynaklarının tanıtımı, teknolojik özellikleri, yemi kaynaklarının besin madde içerikleri ve beslemeyi engelleyici madde içeriklerin tanıtımı, yem ve yem maddelerine uygulanan teknolojik işlemlerin tanıtımı, yemlerin saklanması ve Karma Yem Endüstrisi, Ülkemizdeki Durumu ve Sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yemin tanıtımı, yemlerin sınıflandırılması, Kaba yemler, yeşil yemler, Doğal ve Yapay Çayır ve Meraları, Yemlerin besin madde bileşenlerini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur
2) Tek veya Karışık Olarak Yetiştirilen Yeşil Yemler (Baklagil ve Buğdaygil), Diğer Yeşil Yemleri tanır
3) Kök ve yumru yemler, Yaş Meyveler, Ağaç Dal ve Yaprakları, Meyve suyu ve konserve sanayi posaları, Şilempeler hakkında bilgi sahibi olur
4) Silaj, silajın yararları, kullanımı yaygın olan silajlar, kuru kaba yemler, kuruotlar, saman kılıf, kabuk ve kavuzlar hakkında bilgi sahibi olur
5) Yoğun Yemler, buğdaygil ve baklagil dane yemleri, yağlı tohumlar, diğer tohum ve kuru meyveler hakkında bilgi sahibi olur
6) Endüstriyel yemler, yağ sanayi yan ürünleri, değirmencilik sanayi yan ürünleri, fermentasyon sanayi yan ürünleri, nişasta sanayi yan ürünleri, şeker sanayi yan ürünleri, hayvansal kaynaklı yemler hakkında bilgi sahibi olur
7) yemlik yağlar, tek hücre proteinleri, protein tabiatında olmayan azotlu bileşikler, mineral, vitamin ve amino asit ek yemleri hakkında bilgi sahibi olur
8) Yem katkı maddeleri ve yemlere uygulanan teknolojik işlemler hakkında bilgi sahibi olur
9) Yeşil yemlerin saklanması, kurutma, silolama, Yemlerde bulunan beslemeyi engelleyici maddeler ve karma yem endüstrisi hakkında bilgi sahibi olur
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yemin tanıtımı, yemlerin sınıflandırılması, Kaba yemler, yeşil yemler, Doğal ve Yapay Çayır ve Meralar Ders notu Anlatım
2 Tek veya Karışık Olarak Yetiştirilen Yeşil Yemler (Baklagil ve Buğdaygil), Diğer Yeşil Yemler Ders notu Anlatım
3 Kök ve yumru yemler, Yaş Meyveler, Ağaç Dal ve Yaprakları, Meyve suyu ve konserve sanayi posaları, Şilempeler Ders notu Anlatım
4 Silaj, silajın yararları, kullanımı yaygın olan silajlar, kuru kaba yemler, kuruotlar, saman kılıf, kabuk ve kavuzlar Ders notu Anlatım
5 Yoğun Yemler, buğdaygil ve baklagil dane yemleri, yağlı tohumlar, diğer tohum ve kuru meyveler Ders notu Anlatım
6 Endüstriyel yemler, yağ sanayi yan ürünleri, değirmencilik sanayi yan ürünleri, fermentasyon sanayi yan ürünleri, nişasta sanayi yan ürünleri, şeker sanayi yan ürünleri, Ders notu Anlatım
7 Hayvansal kaynaklı yemler, yemlik yağlar, tek hücre proteinleri, protein tabiatında olmayan azotlu bileşikler, mineral, vitamin ve amino asit ek yemleri Ders notu
8 ara sınav yazılı sınav Anlatım
9 Yem katkı maddeleri, yemlere uygulanan teknolojik işlemler Ders notu Anlatım
10 Yeşil yemlerin saklanması, kurutma, silolama Ders notu Anlatım
11 Siloda oluşan kimyasal olaylar, silaj kayıpları, silaj kalitesi, dondurarak saklama, yeşil yemleri saklama yönteminin yem değerine etkisi Ders notu Anlatım
12 Yemlerde bulunan beslemeyi engelleyici maddeler Ders notu Anlatım
13 Karma yem endüstrisi-1 Ders notu Anlatım
14 Karma yem endüstrisi-2 Ders notu Anlatım
15 Karma yem endüstrisi-3 Ders notu Anlatım
16-17 Final sıavı Soru hazırlama Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar