DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Patoloji   2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel patoloji bilgisinin verilmesi, hayvan hastalıklarının etiyopatogenez ve morfopatogenezi hakkında temel bilgi verilmesi ve hastalık mekanizmalarının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Hücresel adaptasyonlar, hücre hasarı ve hücre ölümü, Metabolizma bozuklukları ve dejenerasyonlar, Yangı ve doku onarımı, Kan dolaşımı bozuklukları, İmmunopatoloji, Konjenital malformasyonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bu dersin sonunda temel patoloji bilgisi öğrenir.
2) Öğrenciler hastalık mekanizmalarının öğrenir.
3) Öğrenciler hastalıkların morfopatogenezini öğrenir.
4) Öğrenciler temel bilimler ile klinik bilimleri arasında bağlantı kurmayı öğrenir.
5) Öğrenciler hastalıkların etiyopatogenezini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel kavramlar, hastalık kavramı, patolojinin tarihçesi, hekimlik eğitiminde patolojinin yeri, patolojinin işlevleri, patolojik yöntem ve yaklaşımlar Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Hücresel adaptasyonlara genel bakış, stres ve zararlı uyaranlara hücresel yanıtlar, hiperplazi, hipertrofi, atrofi, metaplazi, hipoplazi, aplazi, displazi, agenezi Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Hücre hasarı mekanizmaları, hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, hücre zedelenmesinin nedenleri Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Hücre ölümü paternleri, geri dönüşümsüz zedelenme, nekroz ve morfolojik değişiklikleri, nekroz tipleri, kliniko-patolojik hücre hasarı ve nekroz örnekleri, gangren Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Geri dönüşlü zedelenme, hücresel şişme, yağlı değişiklik, hücre içi birikimler, hyalin değişiklik, lizozomal birikim hastalıkları Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Amiloidozis, glikojen birikimi ve glikojenozisler, mukoid dejenerasyon, fibrinoid dejenerasyon, pigmentler, kristaller, patolojik kalsifikasyon Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Yangı ve yangının kardinal semptomları, yangının patogenezi, yangısal mediatörler, yangı hücreleri, yangıların sınıflandırılması, yangının sistemik etkileri Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Doku onarımı, hücre ve doku rejenerasyonu, kök hücreler, büyüme faktörleri, nedbe oluşumu, doku onarımını etkileyen faktörler, yara iyileşmesi Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Etiyoloji, mikroorganizmaların hastalık yapma yolları, viral hasarın mekanizmaları, bakteriyel hasarın mekanizmaları, mikroorganizmaların bağışıklıktan kurtulma yolları Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 İmmunopatoloji, Tip-1 hipersensitivite ve anaflaksi, Tip-2 hipersensitivite, Tip-3 hipersensitivite, serum hastalığı, arthus reaksiyonu, allerjik alveolitis, immunolojik glomerulonefritisler, Tip-4 hipersensitivite, kontakt hipersensitivite, gref reddi Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Otoimmun hastalıklar, otoimmunitenin patogenezi, otoimmun hemolitik anemi, goodpasture sendromu, sistemik lupus eritematozus, myastenia gravis, sjörgen sendromu Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Kan dolaşımı bozuklukları, hiperemi ve konjesyon, anemi, kanama, ödem, Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Tromboz, emboli, infarktus, şok, şokun patogenezi, şokun evreleri, şok tipleri Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 İnklüzyon cisimcikleri, inklüzyonların oluşumu, saptanması ve boyanması, inklüzyonların tanıdaki önemi, konjenital malformasyonlar ve etiyolojisi, anomali çeşitleri Robbins Basic Pathology, Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elseiver, Philadelphia, 2014; Veteriner Genel Patoloji, Erer H, Kıran MM, Çiftçi K, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya, 2009 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar