DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngiliz Edebiyatı 1 INGZ   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hülya TUNCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere edebi terimleri tanıtmak Öğrencilere edebi türleri (kısa hikaye, şiir, roman, drama) tanıtmak. Öğrencileri edebi metinleri okuma konusunda teşvik etmek. Öğrencileri edebi metinler hakkında yorum yazmaya teşvik etmek
Dersin İçeriği
Bu derste edebi terimlerin ne olduğu ve edebi metinler içinde nasıl kullanıldıkları öğretilir. Öğrencilere edebi türler tanıtılır ve birlikte edebi analizler yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kısa hikaye ve romanları anlar ve zevkle okur.
2) Kısa hikaye ve roman arasındaki farkları belirler.
3) Edebi terimleri tanımlar.
4) Edebi eserler içerisinde edebi sanatların önemini kavrar ve örneğin, metafor, ironi, sembol gibi terimlerin eser içerisinde anlamı nasıl okuyucuya taşıdığının farkına varır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyatın tanımlanması ve kısa hikayenin ne olduğunun açıklanması Edebiyat ve kısa hikaye tanımlarını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Kısa hikaye: A Days Wait (Ernest Hemingway). Edebi terimler: yer-zaman, çatışma A Days Wait hikayesini okuma, sorularını cevaplama ve yer-zaman ve çatışma terimlerini araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kısa hikaye: Hearts and Hands ( OHenry) Edebi terimler: ironi ve karakterizasyon Hearts and Hands hikayesini okuma, sorularını cevaplama ve ironi ve karakterizasyon terimlerini araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
4 Kısa hikaye: Story of an Hour ( Kate Chopin) Edebi terimler: epifani (tezahür), ironi, yer-zaman Story of an Hour hikayesini okuma, sorularını cevaplama ve epifani (tezahür), ironi ve yer-zaman terimlerini araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
5 Kısa hikaye: Priscilla in the Pond ( John Savage) Edebi terimler: bakış açısı, yer-zaman Priscilla in the Pond hikayesini okuma, sorularını cevaplama, bakış açısı, yer-zaman terimlerini araştırma ve hikayeyi başka bir bakış açısıyla yazma. Anlatım
Soru-Cevap
6 Kısa hikaye: Scarlet Ibis. Yazar: James Hurst Edebi terimler: sembol, karakterizasyon, yer-zaman Scarlet Ibis hikayesini okuma, sorularını cevaplama ve sembol, karakterizasyon, ve yer-zaman terimlerini araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kısa hikaye: Later. Yazar: Michael Foster. Edebi terimler: anafikir, bakış açısı Later hikayesini okuma, sorularını cevaplama, ve anafikir ve bakış açısı terimlerini araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Vize sınavına kadar incelenen hikaye ve edebi terimlerin tekrarı
9 Kısa hikaye: Thank You, Mam (Langston Hughes) Edebi terimler: karakterizasyon, anafikir, düzanlam, çağrışım Thank You, Mam hikayesini okuma, sorularını cevaplama ve karakterizasyon, anafikir, düzanlam, ve çağrışım terimlerini araştırma.Yazarın hayatıyla hikaye arasında bağlantı kurma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Romanın tanımı, roman türleri, ve kısa hikaye ve roman arasındaki farklılıklar. Romanın tanımı, roman türleri, ve kısa hikaye ve roman arasındaki farklılıkları araştırma Anlatım
Soru-Cevap
11 Romandan alıntı: Moby Dick (Herman Melville) Edebi terimler: olay örgüsü, dönüm (doruk) noktası. Moby Dick romanından alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
12 Romandan alıntı: A Tale of Two Cities (Charles Dickens) Edebi terimler: karakterizasyon, sembol. A Tale of Two Cities romanından alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Soru-Cevap
13 Romandan alıntı: The Grapes of Wrath (John Steinbeck) Edebi terimler: karakterizasyon, yazım stili, mood, tone. The Grapes of Wrath romanından alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Soru-Cevap
14 Öğrencilerin kendi seçtikleri bir romandan alıntı ve o alıntı içindeki edebi terimlerin incelenmesi ve analizi Öğrencilerin kendi seçtikleri romandan alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Öğrencilerin kendi seçtikleri bir romandan alıntı ve o alıntı içindeki edebi terimlerin incelenmesi ve analizi Öğrencilerin kendi seçtikleri romandan alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar incelenen hikaye/roman ve edebi terimlerin tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar