DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama SB   312 6 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına eğitimde dramanın ne olduğu ve sosyal bilgiler öğretiminde nasıl yararlanacakları konusunda bilgi vermektir. Buna ek olarak bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde dramanın ne olduğunu açıklama, ilişkili diğer kavramlarla (psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, vb.) farklarını ortaya koyma,çocuklarla dramanın tarihçesi, eğitimde dramanın yapılandırılması ve aşamaları, yaş grupları ve uygulama alanlarına göre eğitimde drama, eğitimde dramanın ortamı, öğretmen nitelikleri, eğitimde drama teknikleri, değerlendirme, eğitimde dramanın kullanımına ilişkin örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaratıcı dramaya ilişkin temel kavramları açıklar
2) Yaratıcı dramanın özelliklerini açıklar
3) Dünyada ve Türkiye'de yaratıcı dramanın tarihsel gelişimini bilir
4) Bir yöntem olarak yaratıcı dramanın sosyal bilgilerde uygulanışını kavrar
5) Sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı drama yöntemini kullanarak ders planları yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaratıcı dramanın tanımı ve tanışma etkinlikleri İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
2 Yaratıcı drama ile ilişkili kavramlar ve yaratıcı dramanın özellikleri İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
3 Dünyada ve Türkiye'de yaratıcı dramanın tarihsel gelişimi İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
4 Yaratıcı dramanın uygulama aşamaları İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
5 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı drama yönteminin Yeri ve Önemi İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı drama uygulamaları İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı drama uygulamaları İlgili makaleleri okuma Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav ilgili literatürü okuma Yazılı Sınav
9 Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı drama uygulamaları İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı drama uygulamaları İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
11 Müzede yaratıcı drama uygulaması İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 Yaratıcı dramada özel teknikler ilgili literatürü okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Fotoğraftan doğaçlama İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
14 Nesnelerden Doğaçlama İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Yaratıcı dramanın değerlendirilmesi ve genel değerlendirme İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili literatürü okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar