DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları SGK   301 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının yaşadıkları/yaşayacakları çevrenin sosyal, ekonomik ve eğitsel sorunlarının farkına varmaları, bu sorunlar için çözüm önerileri üretmeleri ve uygulamaya yönelik beceriler kazanmaları.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazanmalarını sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almaları, özellikle eğitimin sorunlu bölgelerinde gönüllü çalışmalar yapmalarıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenci; Topluma hizmetin ne anlama geldiğini açıklar
2) Sosyal Bilgiler öğretmeninin vatandaş yetiştirme işlevini tartışır.
3) Öğretmenin toplumsal liderlik rolünü tartışır.
4) Karar verme ve sorun çözme becerisi kazanır (Çözümü düşünülen sorun ile ilgili bilgilenme, çevre ile görüş alışverişinde bulunma, sınırların belirlenmesi, kaynak sağlama, grup içinde işbirliği sağlayarak birlikte çalışma).
5) Gözlem, araştırma ve sosyal katılım becerileri kazanır (Yaşanılan çevrenin sorunlarının ya da eksiklerinin araştırılması, sorunların çözümü için birlikte düşünerek fikir yürütme, yaratıcı çözümler bulma).
6) İletişim becerisi kazanır. (Toplum ile sağlıklı ilişkiler kurabilme, bağımsız ya da grupla çalışmalar yaparken çevreden destek alabilme, amaçlarını açık biçimde ifade edebime).
7) Yapılan uygulamaları etkili biçimde sunar ve öz değerlendirmede bulunma becerisi kazanır.
8) Gönüllü olmayı öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme. yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Topluma hizmet teriminden ne anlaşılması gerektiğini tartışma. ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Yurttaş-öğretmen modelinin tartışılması. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Topluma hizmet uygulamaları için seçenekler oluşturulması ve grupların hazırlanması. uygulama hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Uygulama : vakıf çalışmaları vakıflarda uygulama Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Uygulama: okul çalışmaları okullarda uygulama Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Uygulama: bağış kampanyaları bağış kampanyalarının incelenmesi Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav performans değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Grupların yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vermesi, çalışmaların yeterliliğinin sınıfta tartışılması. sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 Uygulama: vakıf çalışmaları Vakıflarda uygulama Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Uygulama: okul çalışmaları Okullarda uygulama Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Uygulama: bağış kampanyaları bağış kampanyası oluşturma Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Uygulama: mülteci çocuklar Mülteci çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Uygulama: özel eğitim grupları Özel eğitim alan çocuk grupları ile uygulama Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Grupların yaptıkları çalışmaları görsel belgeler kullanarak sınıfa sunmaları. ilgili görseller eşliğinde sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları performans değerlendirme Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar