DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İdare Hukuku IIBF   207 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZALPAT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HARUN AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyiş şekilleri ve tabi oldukları hukuk kuralları; idare hukukuna egemen olan ilkeler, idari teşkilat, idari işlemler, idarenin eylemleri, idari sözleşmeler, idari yaptırımlar, kolluk, kamu hizmeti, kamulaştırma, kamu ihaleleri, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri üzerinde durulacak başlıca konulardır.
Dersin İçeriği
Türkiyenin idari teşkilatı; genel kuramlar ve anayasal ilkeler, merkezden yönetim ve yerinden yönetim teşkilatı, kamu görevlileri; kamu görevlisi kavramı, devlet memurluğu, memurluğa giriş, memurların hak ve yükümlülükleri, memurların değerlendirilmesi ve yükselmesi, memurlar hakkında disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması, memurların mali sorumluluğu, memurluğun sona ermesi, idarenin faaliyetleri, kamu malları ve kazanılma usulleri; kamu malları kavramı ve hukuksal rejimi, sınıflandırılması, kazanılma usulleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İdare hukukuna girişi ve idari teşkilatı öğrenir.
2) İdarenin görev ve yetkilerini öğrenir.
3) İdare malları, idare personeli ve idarenin denetlenmesi konularını öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İdare hukuku kavramı, İdare hukukuna giriş, İdare hukuku sistemleri ve Türk idare hukukunun yeri Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 İdarenin işleyişi ve idarenin yetkileri ve görevleri konularını teorik açıdan belirlemek ve nasıl uygulandığını görmek. Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 İdari hiyerarşi ve idari vesayet Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Yetki ve imza devri Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Merkezden ve yerinden yönetim teşkilatı Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İdari işlemler, idari işlemin özellikleri Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 İdari işlem türleri, Düzenleyici işlemler Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 İdari işlemin unsurları (yetki, şekil, sebep, konu, amaç) Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 İdari eylemler Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 İdarenin özel hukuk sözleşmeleri Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 İdari sözleşmeler Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Kamu hizmetlerinin görülüş biçimleri Özelleştirme, devletleştirme ve kamulaştırma Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Dönem sonu sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar