Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.

- İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.

- İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.

- Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.

- Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.

- Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.

- Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.

- İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.

- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

- Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.

- İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.