Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Maden mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanabilecek.

- Maden mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olacak.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Maden mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olacak

- Maden mühendisliğinin çalışma konuları ile ilgili proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olacak

- Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilecek, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecek

- Maden mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanabilecek.

Ögrenme Yetkinligi

- Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.

- Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olacak.

Alana Özgü Yetkinlik

- Maden Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olacak

- Maden Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir problemi, kendi başına tanımlama, yaratıcı düşünce kullanarak yeni çözüm yöntemi geliştirme, elde edilen sonuçları değerlendirme becerisi

- Maden mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşıyacak.