Amaçlar

Sucul doğal ekosistemin sürdürülebilir kullanımı için Su Ürünleri Temel Bilimler alanında ekolojik bakış açısına sahip araştırmacı ve uzmanların yetiştirilmesidir.

Hedefler

Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında uzmanlık düzeyinde geliştirerek, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve sucul kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmayı sağlayacak araştırmalar yapıp; sektörün ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyduğu modern bilgi, beceri ve tekniklere ulaşan ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen yüksek lisans mezunları yetiştirmektir.